آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

پویایی و پیش بینی ناپذیری یکی از ویژگی های انکارناپذیر سیاست بین المللی است و همین مسئله در سیاست خارجی دولت ها نیز به وضوح قابل رؤیت است. در همین راستا شاید بتوان سیاست خارجی ژاپن را به عنوان یک نمونه از سیاست خارجی پویا و در حال تغییر مورداشاره قرارداد. شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم منجر به تحولات عظیم درصحنه سیاست خارجی این کشور شد و وضعیت امنیتی آن را به طور کامل تغییر داد. به مرورزمان و به ویژه بعد از جنگ سرد ما شاهد آن هستیم که سیاست امنیتی این کشور دچار فرازوفرودهای بسیاری شده و گاه رفتار متناقضی از خود نشان داده است؛ رفتاری که به تعبیر پیترکاتزنشین به «اسکیزوفرنی در سیاست خارجی» شباهت دارد. همین رفتار متناقض ژاپن باعث شده است که سیاست خارجی ژاپن به یک معما تبدیل شده و درک آن سخت شود. در این مقاله ابتدا تلاش می شود تا تغییرات طولانی مدت در سیاست خارجی ژاپن از دوره بعد جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۱8 میلادی بررسی و به این سؤال پاسخ داده شود که هویت امنیتی ژاپن از سال 1945 تاکنون (2018) چه فرایندی را طی کرده است؟ در راستای پاسخ به این سؤال دوره های سیاست خارجی ژاپن به سه دوره زمانی ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰، ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ تا 2018 تقسیم شده و استدلال می شود که در طی دوره پس از جنگ جهانی دوم ژاپن از یک دولت صلح طلب منفعل به یک دولت صلح طلب فعال تبدیل شده است. روش پژوهش پیش رو توصیفی –تحلیلی بوده و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام می شود.

The Evolution of Japan's Security Policy: From Pacifism to Proactive Pacifism

Dynamics and unpredictability are undeniable features of international politics, and this is clearly visible in the foreign policy of governments. In the same vein, Japan's foreign policy may seem like an example of a dynamic and changing foreign policy. Japan's defeat during the Second World War led to enormous changes in the country's foreign policy and its security status completely changed. In the meantime, and especially after the Cold War, one can see that the foreign policy of Japan has encountered many ups and downs and has sometimes shown contradictory behaviors; behaviors that, in Peter J. Katzenstein's interpretation is similar to " schizophrenia in foreign policy". Such Japan's contradictory behavior has made Japan's foreign policy a riddle and difficult to understand. This paper first attempts to investigate the long-term changes in Japan's foreign policy from the post-World War II to 2018. It then tries to find the answer to the question of what processes Japan's security identity has been going through? In response to this question, Japan's foreign policy eras are divided into three periods which include 1945-1990, 1990-2001, and 2001-2018, and it is argued that Japan has changed from a passive peaceful state to an active pacifist state. The research methodology followed is descriptive-analytic and is carried out through secondary research method

تبلیغات