کلید واژه ها: یمن تنگه باب المندب عربستان سعودی ایران موازنه قوا

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۲۷ - ۲۵۱
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

   موقعیت استراتژیک کشور یمن در شبه جزیره عرب به ویژه تسلط بر تنگه استراتژیک باب المندب که از نظر ترانزیت نفت، کالا و نیز تسلیحات، حائز اهمیتی اساسی است؛ از یک سو همواره مورد توجه دولت های جمهوری اسلامی ایران و به خصوص عربستان سعودی به عنوان حیاط خلوت آن کشور بوده است. از سوی دیگر با توجه به جمعیت شیعیان ساکن در یمن، خروج آن کشور از زیرِ سیطره عربستان، به زعم دولت سعودی گسترش نفوذ ایران در منطقه و همچنین تقویت محور مقاومت را در پی خواهد داشت. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سوال است که سیاست خارجی عربستان سعودی در یمن چه تأثیری بر نقش جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه دارد؟ در پاسخ به سوال اصلی نوشتار، این فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفته است که عربستان سعودی نقش آفرینی ایران را در تقویت محور مقاومت به عنوان مداخله جمهوری اسلامی ایران در حوزه خاورمیانه عربی تلقی نموده و آن را در جهت کاهش نفوذ و نقش منطقه ای خود ارزیابی می کند. در راستای مقابله با این برداشتِ تهدید از جمهوری اسلامی ایران، یافته های این مقاله مبین این است که از نگاه عربستان تحولات یمن، جنگ با قدرت و نفوذ ایران در شبه جزیره عربستان در کنار مرزهای جنوبی اش است. در این راستا کشور مذکور در حوزه تحولات یمن تلاش می نماید تا نفوذ خود را از طریق همکاری با دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای گسترش داده و در مقابل محور مقاومت، موازنه سازی نماید. این امر پیامدها و بازخوردهایی برای موازنه قدرت دو قدرت منطقه ای ایران و عربستان سعودی دارد. چارچوب نظری مورد استفاده این نوشتار موازنه قدرت می باشد که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار فیش برداری کتابخانه ای به رشته ی تحریر در آمده است.

The effects of Saudi foreign policy in Yemen on Iran's role in the Middle East

The strategic position of the Yemeni state in the Arabian Peninsula especially in terms of dominance over the strategic strait of Babel-El-Mandeb, which is important for the transit of oil, goods and weapons, has always been a concern for the governments of the Islamic Republic of Iran, especially Saudi Arabia, as the backyard of that country. On the other hand, According to the Saudi government in view of the Shiite population living in Yemen,Leaving this country out of Saudi control  will further increase Iran's influence in the region, as well as strengthen the resistance.The article aims to answer the question of how Saudi foreign policy in Yemen affects the role of the Islamic Republic of Iran in the Middle East. In response to the main question of the paper, the main hypothesis has been tested by which Saudi Arabia considers Iran's role in strengthening the resistance axis as an intervention of the Islamic Republic of Iran in the Arab Middle East region and to reduce its influence and regional role evaluates.Result show that In response to this threat from the Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia's view of the developments in Yemen is a war with Iranian power and its influence on the Arabian Peninsula along its southern borders and an attempt to eliminate Iran's allies. So Saudi Arabia is struggling to expand its influence through cooperation with other regional and transatlantic actors and counterbalance the resistance axis, especially in the area of Yemen's transformation. This has the consequences and feedback for balancing the power of the two regional powers of Iran and Saudi Arabia. The theoretical framework used in this paper is the power balance, which has been written down by a descriptive analytical method and with a library of vector mapping tools.

تبلیغات