نویسندگان: حجت مهکویی

کلید واژه ها: شبه جزیره کریمه ژئوکالچر قوم دین مسلمانان مسیحیان ارتدوکس

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۹۷ - ۲۲۵
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

خصوصیات و ویژگی های فرهنگی در اثرگذاری بر روابط میان گروه های قومی- دینی در یک کشور و منطقه، نقش و جایگاه با اهمیتی دارند. مناطق گوناگون در جهان، با توجه به وجود شرایط متفاوت جغرافیایی، دارای ساختار متفاوتی از منظر فرهنگی هستند. این مسأله در شبه جزیره کریمه نیز وجود دارد، یعنی با توجه به تفاوت های فرهنگی اقوام مختلف ساکن در این شبه جزیره، اختلافات قومی- دینی به عنوان یک مسأله چالشی، روابط میان مسیحیان ارتدوکس و مسلمانان تاتار را تحت الشعاع قرار داده است. جمهوری خودمختار کریمه به طور استراتژیک بخش مورد اهمیت در منطقه ی ژئوپولیتیکی اوراسیا و قفقاز می باشد. و همواره مورد توجه روسیه بوده است. در حال حاضر، مردم در جمهوری خودمختار کریمه در یک تجدد دینی، به سر می برند. تمام گروه های قومی در شبه جزیره در حال احیاء کردن روحانیت و خودآگاهی ملی- دینی شان هستند. این مقاله، با رویکرد ژئوپولیتیک اقلیت ها و ژئوکالچر در قالب نظریه نظام بین المللی و کشمکش های قومی به تحلیل موضوع پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل ویژگی های قومی- دینی در شبه جزیره کریمه می باشد. این مقاله به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی به بررسی مناقشات قومی- دینی میان مسیحیان و مسلمانان در شبه جزیره کریمه پرداخته است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که روابط قومی- دینی میان مسیحیان و مسلمانان با مناقشات، چالش ها و اختلافاتی همراه است؛ مسیحیان ارتدوکس با تاتارهای مسلمان که از ساکنان اولیه در این شبه جزیره می باشند روابط خوبی ندارند.   

Analysis of Ethnic-Religious Conflicts between Christians and Muslims On the Crimean Peninsula

Characteristics and Cultural Attributes play an Important Role in Influencing the Relations between Ethno-Religious Groups in a Country and Region. Different Regions of the World have a different Cultural Perspective due to the Different Geographic Conditions. This is also the Case in the Crimean Peninsula, due to the Cultural Differences of the Various Tribes Living on the Peninsula, Ethnic-Religious Differences as a Challenge the Relations between Orthodox Christians and Tatar Muslims. The Autonomous Republic of Crimea is Strategically Important in the Geopolitical Region of Eurasia and the Caucasus. And it has always been of Russian Interest. At present, people in the Crimean Autonomous Republic are in a Religious Modernity. All Ethnic Groups in the Peninsula are reviving their National-Religious Clergy and Self-Awareness. This Article analyzes the Issue with the Geopolitical Approach of Minorities and Geochemistry in the form of International System Theory and Ethnic Conflicts. The main Purpose of this Research is to Analyze Ethnic-Religious Characteristics in the Crimean Peninsula. This Paper Studies the Ethnic-Religious Conflicts in the Crimean Peninsula in a Qualitative and Content-based Approach and using Library Resources and Internet Sites. The Findings of the Research show that Ethnic-Religious Relations between Christians and Muslims are accompanied by Controversy, Challenges and Differences; Orthodox Christians do not have Good Relations with the Muslim Tatars, who are the Primary Inhabitants of this Peninsula

تبلیغات