کلید واژه ها: ایران گرجستان واگرایی آمریکا اسرائیل

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۳۹ - ۱۶۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

جمهوری گرجستان یکی از کشورهای قفقاز جنوبی است که با ایران دارای مرز مشترک نیست اما به جهت ویژگی ژئوپلیتیکی برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال های پس از استقلال گرجستان از شوروی سابق توانسته است روابط نزدیکی در حوزه های اقتصادی با این کشور برقرار کند. هرچند در کنار وجود مؤلفه های فراوان در سال های گذشته از جهت همگرایی میان دو کشور، زمینه هایی برای واگرایی در روابط میان ایران و گرجستان ممکن است در سال های آتی به وجود بیاید؛ اما آنچه در سال های 2000 تا 2016 نسبت به دهه 1990 زمینه های واگرایی دو کشور را فراهم کرده است بیشتر در تأثیر همگرایی اسرائیل و گرجستان در کمرنگ شدن مناسبات تهران-تفلیس، رویکرد غرب محوری گرجستان، حضور فعال کشورهای غربی در این منطقه و تنش های مداوم واشنگتن- تهران، روابط و همکاری نزدیک تفلیس تل آویو، به ویژه در حوزه های امنیتی و نظامی و سیاست خارجی قفقازی ایران با درنظرگرفتن ملاحظات روسیه، جای گرفته است که سبب شده مناسبات و همکاری های ایران و گرجستان در پایین ترین سطح خود باقی بماند. سؤال اصلی: در میان سال های 2000 تا 2016 چه عواملی بر واگرایی روابط ایران و گرجستان مؤثر بوده است؟ فرضیه پژوهش: مهم ترین عوامل مؤثر بر واگرایی روابط دو کشور را باید در عوامل داخلی و خارجی بررسی کرد که در دو حوزه امنیتی-سیاسی و اقتصادی خود را نشان می دهند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بر اساس داده های معتبر اسنادی و آرشیوی سعی دارد عوامل مؤثر بر واگرایی روابط دو کشور را تجزیه وتحلیل کند تا آسیب شناسی لازم را جهت شناساندن عوامل مؤثر بر واگرایی برای سیاست خارجی ایران نشان دهد.

Factors Affecting the Divergence of Relations between the Islamic Republic of Iran and Georgia (2000-2016)

In the years since Georgia's independence, the Islamic Republic of Iran has been able to establish close relations with the Islamic Republic of Iran. However, along with the components of many in recent years for convergence between the two countries, the grounds for divergence in relations between Iran and Georgia may in future years to come and these agents can be in the fields of economy and security, the security of the Islamic Republic of Iran influence Be Most of these factors are rooted in the presence of foreign actors in the South Caucasus region, especially in Georgia. The main question: What factors influenced the divergence of Iran-Georgia relations in the middle years of 2000 to 2016? Research hypothesis: The most important factors affecting the divergence of relations between the two countries should be investigated in internal and external factors, which show in their two areas of security-political and economic.

تبلیغات