آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

چین و تا حدودی ژاپن در قرن ۲۱ به دنبال گسترش و توسعه قدرت خود در گستره وسیع آسیا پاسیفیک هستند. ژاپن کشوری پیشرفته است که پله های رشد و توسعه را در طی دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ پیموده است. چین نیز به واسطه کسب وزنه اقتصادی کلان در طول فعالیت های اقتصادی بعد از 1978 توانسته است جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان را در سال ۲۰۱1 به خود اختصاص دهد. در همین راستا، شکل دهی به آینده ترتیبات بین المللی برای هردو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به رقابت چین و ژاپن در قالب دو طرح جاده جدید ابریشم و راهبرد اقیانوس هند آرام متمرکز است.  چین با طرح کمربند و راه و ژاپن با راهبرد اقیانوس هند-آرام آزاد و همگانی به دنبال تأمین منافع خود و محدود کردن طرف مقابل هستند، سعی دارد اقدامات طرفین در آسیا و آفریقا و تا حدودی روابط چین و اروپا در قالب دو طرح و راهبرد را بر اساس نظریه فرامنطقه گرایی مورد بررسی قرار دهد.

Sino-Japanese Global Competition in the 21st Century: Belt and Road Initiative against Free and Open Indo-Pacific Strategy.

China and, to some extent, Japan in the 21st century are seeking to expand their power around the world. Japan is an advanced country that has undergone steps of growth and development during the 1960s and 1980s. China due to its massive economic weight which gains thorough post-1978 economic activities has also been the world's second-largest economy in 2011. In this regard, shaping the future of international arrangements is important for both countries. The main question of the present article is, what are the latest plans by China and Japan to stabilize their transregional status. The present article, with using a descriptive-analytical method, comparison approach and Library compilation, in response to the main question, is arguing that China with the Belt and Road Initiative and Japan with the Free and Open Indo-Pacific Strategy, seek to secure their own interests and limit the other side, and it tries to examine the actions of the parties in Asia, Africa and Somewhat the relations between China and Europe in the form of two plans and strategies based on the theory of transregionalism.

تبلیغات