کلید واژه ها: حکمرانی خوب توسعه اقتصادی شاخص های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۱۳ - ۲۳۶
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

شاخص های حکمرانی مطلوب با توسعه در ابعاد مختلف، به ویژه توسعه اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری دارد. یکی از دلایل رشد منفی اقتصادی در چند سال گذشته، کم توجهی به شاخص های حکمرانی مطلوب بوده است. شاخص های متعددی را در این زمینه می توان احصاء و مورد ارزیابی قرار داد. شاخص های شش گانه ارائه شده توسط نهادهای بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی عبارتند از: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت ، اثر بخشی حکومت ، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فسادشاخص هایی که از یک طرف می توان آنها را به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه دانست و از سوی دیگر می توانیم بگوییم توسعه را برآیند توجه به این شاخص ها می باشد.  بنابراین ارتباط موثر این شاخص ها با مفاهیم توسعه امری انکار ناپذیر است.از این رو در این مقاله با استفاده از آمار و اطلاعات رسمی سعی بر تجزیه و تحلیل این شاخص ها و بررسی تاثیر آنها بر اقتصاد ایران شده است.

Good Governance; the Mechanism for Creating Capacity for the Realization of Development

The good governance indicators have a positive and significant relationship with development, especially with economic development. One of the reasons of negative economic growth in the last decade is inattention to the good governance indicators. The various indicators can be considered and evaluated in this regard. the six indicators that have been presented by the international organizations of the United Nations Development Program and the World Bank as follows: the right to comment and accountability, political stability and the avoidance of violence, the effectiveness of the government, the quality of laws and regulations, the rule of law and control of corruption. In the one hand, one can assume these indicators as a scale for evaluating of development, and in the other hand, we can say the development is result of attention to these indicators. Therefore, the effective linkage between these indicators and the development concepts is undeniable.Hence, in this paper, using statistics and information, it is tried to evaluate the impact of these indicators on the Iranian economy.

تبلیغات