آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

این مقاله با پرداختن به عناصر شکل دهنده هویت یهودیان اسرائیلی و رژیم اسرائیل به دنبال آن است که امکان بروز تغییرات در رفتارهای این واحد سیاسی را نسبت به  دگرهایش بررسی کند. سوالی که بررسی شده است این است  که موجودیت اسرائیل ریشه در کدام عناصر هویتی دارد و آیا امکان تحول در نگرش و رفتار اسرائیل محتمل است؟ فرضیه این مقاله اینگونه مطرح شده که اسطوره های هویت ساز دینی و نژادی در طی تاریخ در برسازی اسرائیل دخیل بوده و رفتار اسرائیل را شکل داده است، لیکن تجاربی موجب شده که در درون جامعه اسرائیل تمایلاتی در جهت تغییر شکل بگیرد. اما در عمل تغییر اساسی در مواضع اسرائیل دیده نشده است. نگاه مختصر تاریخی و توجه به " دگر" های برساخته شده ناشی از مواضع خاص هویتی اسرائیل و چگونگی واکنش اسرائیل به آنها از نکات مورد بررسی این مقاله است. این مهم مورد تأکید قرار گرفت که برساخته شدن هویت اسرائیل و دگرهای آن با توجه به محیط خاص امنیتی که اسرائیل در آن محصور است، رفتار خاصی را برای اسرائیل رقم می زند که تأثیرات و عواقب خاصی را بر جای نهاده است. از طرفی تجارب زیستن در این محیط و نیز تأثیرات اندیشه های جدید علی رغم در حاشیه ماندگی ، ممکن است بتواند در مواضع سنتی اسرائیل تأثیر بر جای گذارد که در این صورت در رفتار و سیاست خارجی این رژیم نمود می .  روش تحقیق این مقاله توصیفی، تحلیلی و تاریخی است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است.

Investigation of the Jewish Identity from perspective of Constructivism theory

This article exhausts to elements forming Israeli Jewish identity and Israel regime, and studies different gaps in that society, and so that, researches possibilities for changes in this political unit beside it’s identical “others”. Considering to two factors, religion and race, and their effects to Israel identical representation during history and so in new age, is very necessary distinguished. In this article, in addition to a brief historical view to mentioned factors an so identity makers and legends, we considered to how this factor are applying to Israel behaviors. Constructed “others” from specific identical adopted by Israel and circumstance of Israel reaction to them is some of points that studied in this article. Construction of Israel Identity and it’s others, with due attention to specific security environment that Israel is besieged in there, specific behaviors is formed that affected specific ends. However several decades of experiences living in such environment and rise of new thought effects notwithstanding seclusion and hegemonic presence of ceremonial identity, maybe could affected to Israel’s ceremonial adoptions. In this position, behavior and foreign policy will presens.

تبلیغات