نویسندگان: فرامرز میرزازاده

کلید واژه ها: مصر گذار به دمودکراسی کارگزار ارتش

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۲۷ - ۱۹۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

به دلیل فراگیر و جهانی شدن آموزه های دموکراسی از یک سو و اقتدارگرا و غیردموکراتیک بودن نظام های سیاسی در کشورهای عرب خاورمیانه از دیگر سو، پذیرفته شده است که خیزش های مردمی این نقطه از جهان در سال 2011 به نوعی گذار دموکراتیک تلقی شود. خیزش انقلابی مردم مصر نشان داد که جوانان اصلی ترین کارگزاران آن بوده اند. اما نکته ای که در تحلیل کارگزاران تحول 2011 تا 2013 مصر مغفول مانده است نقش و تاثیر ارتش در فرآیند و برآیند گذار می باشد. این تحقیق با روشی تبیینی به بررسی نقش و تبیین تاثیر ارتش در این گذار می پردازد و در همین راستا، با توسل به نظریات پُل بروکر و آلفرد استپان به این نتیجه می رسد که ارتش گرچه اساساً در مقام حکومت در دهه 1950 عمل کرد اما در طول 60 سال گذشته با نفوذ در حوزه های اقتصادی و سیاسی توانسته به نهادی قدرتمند تبدیل شود. عمل در مقام نهاد به ارتش این امکان و توان را داد تا در دوران گذار از راه حکمیت و در دوران مابعد گذار، و برای مقابله با اقتدارگرایی اسلام گرایان، با حمایت فشار اجتماعی از جانب لیبرال ها با بهانه حفظ منافع ملی گذار را مدیریت کند و قدرت را مجدداً به دست بگیرد.

Transition to Democracy: The Role and Impact of Army in Egyptian Transformation (2011-2013)

For the far-reaching and globalization of democracy principles in one hand, and being authoritarian and undemocratic political regimes in Arabic middle east on the other hand, it is accepted that people uprising on 2011 in this region was a kind of democratic transition. People revolutionary uprising in Egypt shows that youth have been it basic agent. But a point is forgotten in analyzing the 2011-2013 transformation id role and impact army in transitional process and conclusion. This research, by descriptive – analytical method, pay attention to study the role and explain the impact of army on the transformation. In this manner, and with employ the Paul Brucker and Alfred Stepan theories, it is concluded that army, although act as government in 1950 decade, but in the past 60 years with influence in economical and political areas could become powerful institute. Act as institute allow army to be mediate in the transitional process, and for confrontation with Islamists authoritarianism, by support of liberals on the protection the national interest an alibi managed the transition, and again gained the power.

تبلیغات