کلید واژه ها: ناآرامی های عربی دولت اقتصاد جامعه بین الملل

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳۸ - ۷
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

بروز و گسترش قیام های فراگیر در اواخر 2010 در کشورهای عربی خاورمیانه که از آن با عنوان ناآرامی های عربی یاد می شود یکی از مراحل حساس تاریخی منطقه به حساب می آید. با تمرکز بر روی شعارهای معترضین در طول ناآرامی های مورد بحث مشخص خواهد شد که عمده نارضایتی جوامع عربی ریشه در نابسامانی های سیاسی-اقتصادی این کشورها دارد. بررسی تاریخ خاورمیانه بیانگر آن است که وضعیت سیاسی-اجتماعی جوامع عرب در طول تقریباً یک سده اخیر برآیندی از اتصال محیط های داخل و خارج است؛ این ارتباط به گونه ای درهم تنیده می باشد که امکان جدایی آنها قابل تصور نیست. به عبارت دیگر، شرایط درونی این دولت ها از یک سو ناشی از کاستی های داخل و از سویی دیگر متأثر از محیط بین الملل می باشد بر این اساس، برای فهم کامل چرایی بروز قیام های عربی ضروری است ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت های عربی به عنوان یک کلیت در بطن روابط بین الملل مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا، با توجه به اشتراکات سیاسی، فرهنگی، هویتی و اقتصادی جوامع عربی و سرشت چندگانه ناآرامی های مورد بحث (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) مقاله حاضر از منظر جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل به بررسی موضوع پرداخته است.

Arab Uprisings: Social Roots in the Historical Context

Commencing and spreading comprehensive revolts in late 2010 in the Arab Middle East which is calling Arab uprisings, undoubtedly, is one of the important milestones in the region history. These uprisings emanate from the accumulated political, social and economic discontents in the Arab countries that experienced unrests. In other words, theses riots came from disarray that in last decades had involved the Arab countries. Meanwhile, the interesting point is the same backlash to the mentioned disorders in both monarchies and republics or oil and non-oil Arab countries. In addition, the diverse result of the uprising in the both regimes is another interesting point for experts. This study attempts to reply why the reaction of Arab societies in the face of different regimes was similar and focusing on the roots of occurrence revolts. In this paper, as for the multiplicity facets of these uprisings, would be applied Historical Sociology of International Relations (HSIR) as the theoretical framework.

تبلیغات