کلید واژه ها: نقض های شدید شورای امنیت حق وتو حقوق بین الملل بشر

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۷۲ - ۲۴۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. مباحث زیادی در باب نحوه مدیریت و قواعد حاکم بر شورای امنیت در بحران های بین المللی در جهان به ویژه موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر مطرح شده است. از یک سو؛ دیدگاه سنتی به صلح و امنیت بین المللی تغییر یافته و شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه رعایت موازین حقوق بین الملل بشر را نیز بر عهده دارد. از سوی دیگر؛ جامعه جهانی با استفاده از حق وتو توسط اعضای دایم شورا در موارد نقض حقوق بین الملل بشر دچار تناقض گردیده است. این در حالی است که به باور بسیاری از تحلیلگران شورای امنیت می توانست با اقدام به موقع از نقض حقوق بین الملل بشر جلوگیری کند، حال آنکه؛ مواردی در دام سیاسی کاری افتاده و کاری از پیش نبرده است. این مقاله با رویکردی تبیینی  در پی پاسخ به این مساله بنیادین است که آیا مدیریت شورای امنیت در موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر منصفانه و مبتنی بر هنجارهای بنیادین در حقوق بین الملل بوده است و آیا توانسته است رویه ای مستقل از منافع اعضای دائم شورای امنیت در این موارد تدوین کند. مقاله حاضر، در صدد اثبات این فرضیه است که تعدیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقض های شدید حقوق بین الملل بشر و تاثیرپذیری کمتر از مباحث سیاسی به منصفانه شدن آن منتهی می شود.

An Analysis of the Security Council Procedures in Managing Severe Violations of the International Human Rights

The UN Security Council is primarily in charge of maintaining international peace and security. There has been raised various debates on how the Security Council manage international crises in the world, particularly severe violations of international human rights law. On the one hand, the traditional view to international peace has altered and the Security Council is also in charge of observing the standards of the international human rights. On the other hand, the international community has faced inconsistencies in the use of the veto by its permanent members on the international human rights violations. However, many analysts believe that the Security Council could take timely action to prevent violations of international human rights law. At that time, they fell into the trap of politics and proved insufficient. This article in response to this important issue, indicating that the management of the Security Council has been fair in the case of international human rights violations and in accordance with the fundamental norms of international law. This study also aims to prove fairness shall be the outcome of moderated procedure of Security Council. .

تبلیغات