کلید واژه ها: چین رشد اقتصادی توسعه سیاسی توسعه نامتوازن

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۶۰ - ۱۳۱
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

توسعه دغدغه اصلی رهبران کشورهای جهان در دوره معاصر است. برای آنکه توسعه دچار توقف نشود، نیاز است فرآیند توازن در توسعه اقتصادی و سیاسی را هم زمان در پیش گیرد. با این حال، برخی از کشورها، تنها به توسعه اقتصادی اندیشیده و بعد سیاسی آن را رها کرده اند. برای نمونه، جمهوری خلق چین، کشوری است که از سه ده پیش در حال توسعه و اینک، به جمع کشورهای توسعه یافته اقتصادی پیوسته است. اگرچه چین در توسعه اقتصادی به خوبی عمل کرده، با وجود حکومت حزب کمونیست در آن کشور، می توان آن را توسعه نیافته سیاسی دانست. پرسش اصلی این مقاله که با روش تبیین علی و معلولی، انجام یافته، آن است که توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین چه پیامدهای بحران زایی را برای تداوم توسعه این کشور، در پی خواهد داشت؟ و نتیجه کلی مقاله اینکه در چند دهه آینده، پیامدهای بحرانی این عدم توزان در توسعه اقتصادی و سیاسی چین نمایان خواهد شد، رشد طبقه متوسط به خواست مشارکت سیاسی خواهد انجامید، خواستی که چین را در ادامه روند موجود، با بی ثباتی سیاسی و در نهایت انقلاب روبه رو خواهد کرد.  

Crisis Consequences of Economic and Political Unbalance Development of China People Republic

One of the main concerns of the world's leaders in the contemporary period is Development. But, development maybe be stopping, if it be Unbalance, especially when between economic development and political development be creating unbalance. Although some countries, only speculated on economic development and political development have left. For example, the People's Republic of China, as a country those three decades ago has been a developing country, and now is developed country by economy. Although China's economic is develop, but in spite of government of Communist Party, this country on political view is undeveloped. The article question is that: "Unbalance development in China, how can develop this country is facing a crisis?". This method research of article is scientific, historical, descriptive and field. The overall result of this research is that in the next few decades consequences of the crisis, the imbalance in China's development will appear that would be a revolution.

تبلیغات