نویسندگان: سید علی منوری

کلید واژه ها: روابط بین الملل جامعه شناسی تاریخی روش شناسی تبیین روایی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۹۱ - ۲۶۷
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

جامعه شناسی تاریخی در روابط بین الملل به عنوان یک دیدگاه کلان در قلمرو روش شناختی خصلتی کثرت گرایانه دارد. این مقاله با طرح روایت گری بر مبنای تبیین روایی (تبیین مبتنی بر روایت) به مثابه یک تکنیک روش شناختی در صدد است بخشی از ملاحظات روش شناختی دیدگاه جامعه شناسی تاریخی را پوشش دهد. تبیین روایی مورد نظر بر خلاف روش شناسی اثبات گرایانه متضمن توجه به قوانین عام نبوده، بلکه در صدد است علاوه بر سامان بخشیدن به رویدادهای تاریخی، به سرشت اجتماعی که پژوهشگر نیز در بافت آن به فعالیت می پردازد توجه می کند. بر این اساس، رخدادها عناصر برسازنده رویدادها، و رویدادها مؤلفه های تشکیل دهنده روایت ها هستند؛ بدین معنا این رویدادها هستند که متشکّل از مجموعه ای از رخدادها به روایت ها شکل می دهند. لازم به ذکر است که بر مبنای مؤیدات جامعه شناسی تاریخی الزاماً رویدادها و روایت های مورد نظر در یک مسیر واحد پیش نمی روند. در واقع از این منظر تاریخ متشکل از رویدادها و روایت های مختلف بوده و این پژوهشگر تاریخ است که ترتیب در کنار قرار گرفتن آنها را مشخص می کند. از این منظر جامعه شناسی تاریخی در روابط بین الملل به عنوان دیدگاهی کلان و ثمربخش بدون افتادن در دامان نظریه پردازی صرف، هم نقش تاریخ و هم الزامات جامعه شناختی را در پیشبرد مطالعات روابط بین الملل در نظر می گیرد.

Narrative Explanation as Methodology of Historical Sociology in International Relations

Historical Sociology in International Relations is a good place to focus on history. From this view it can consider the weaknesses of rationalist perspective in this context and on the other hand, and the progress of reflectivist one to history. Because of synchronic view of rationalists to international relations, reflectivists have a diachronic one to take a historical approach. By continuing social turn, indeed, one can see the historical turn in the IR. In this context, HSIR can provide useful implications for re-imagining historical turn. This approach is related to historicist historical sociology by using narrative explanation as methodology. This requires a commitment to historical sociology related research is methodologically appropriate in order to advance. This article shows narrative explanation as a methodological technique proceeding Historical Sociological in International Relations (HSIR). Finally, contribution of narrative explanation in historical sociology can be considered as a new approach called post-structuralist historical sociology in IR.

تبلیغات