آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

این مقاله سعی کرده که با طرح پرسش ذیل به تبیین مساله ظهور اقتصادی هند بپردازد. پرسش این است که، بین عروج زیستمان ملی گرایی هندو و لیبرالیسم، و ظهور اقتصادی هند چه ارتباطی برقرار است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مقاله، این فرضیه طرح شده است که، افول اخلاق گرایی و عروج ملی گرایی هندو و لیبرالیسم، محرکی تعیین کننده در انتقال هند به عمل گرایی استراتژیک و  در نتیجه ظهور اقتصادی هند در سیاست بین الملل است. این پژوهش در صدد تبیینی جامع از دگرگونی سیاست بین المللی هند نیست، بلکه در جستجوی تبیین یک عامل کلیدی موثر بر ظهور اقتصادی هند است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است، یافته های مقاله نشان می دهد که زیستمان هایی که بر رفتار هند در سیاست بین المللی تاثیرگذار بوده اند، پیامدهایی تعیین کننده در زمینه دستاوردهای اقتصادی هند داشته اند و عروج ملی گرایی هندو و لیبرالیسم در هند نتایج چشمگیر اقتصادی داشته است.

The Rise of Alternative Discourses and Economic Emergence of India in World Politics

Since independence in 1947 until 1980s, India had taken a third worldism foreign policy which determine by key components of third world solidarity, non alighned, ndd economic self-sufficiency. Since the late 1980s, India's foreign policy objective has changed from third worldism to economic pragmatism. This article attempts to explain the change in the foreign policy of India address the following question. The question is based on how the changes in India's foreign policy from third worldism to economic pragmatism has happened and what are the key factors behnid that. In response to this question, this hypothesis is designed that the collapse of Ethicism and the growth of Hindu Nationalism, Realism and Liberalism perspectivese  in India as a key element has transformed India's foreign policy from third worldism to economic pragmatism. This article does not produce a comprehensive account of the transformation of Indian foreign policy, but also in search of the only a key factor that explain the transformation of the India’s foreign policy, since the lat of 1980s. The explanationery method and theory of balance of interests have been used to investigate the hypothesis of this article. .

تبلیغات