آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

تحول در مفاهیم روابط بین الملل را می توان به عنوان متغیر وابسته تحول در محیط بین الملل مورد توجه قرار  داد؛ محیطی که خود تحت تأثیر کنش های انسانی بوده است. در روند تحولات محیطی و مفهومی همواره می توان نقطه عطفی را به عنوان شناسه تحولات قبل و بعد مشخص نمود و سیر تغییر مفهومی در روابط بین الملل را از آنجا ادامه داد. در این میان مفهوم امنیت نیز تحت تأثیر تحولات سطح کلان بین الملل دستخوش تغییر شده و با شروع روند جهانی شدن و تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مفهومی چند بعدی یافته و این سؤال را مطرح می سازد که  با شروع عصر جهانی شدن و ظهور فناوری های جدید، مفهوم امنیت دستخوش چه تغییراتی شده است. بر این اساس می توان گفت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان متغیری جدید مطرح است که در قالب نظریات «سایبر پلتیک» و مبتنی بر مفهوم ارتباطات فراتر از آنچه پیش از این مطرح می شد، ابعاد و تعابیر مختلف امنیت نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین پژوهش حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش تبیینی به بررسی و تحلیل تحول مفهوم امنیت با توجه به متغیرهای جدید بپردازد.

The Evolution of Security Concept in the Light of Globalization and New Information and Communication Technologies

If war and peace considered as a hard core of international relations debates, so security will be a significant variable in this sphere. Security and survival have always been two key elements and a prerequisite for development and economic growth. Traditionally, from realistic point of view, security means when there is no threat while in the era of information technology the meaning of security has taken multi dimension aspect. In other word, the impact of globalization and information technology has dramatically changed the meaning and aspect of security in international arena. This paper will discuss how information technology has an important impact on the concept of security. Accordingly, it could be said that information and communication technologies as a new variable in this study in the framework of cyber politic theories. The development in IT has had enormous effects on different aspect of the concept of security, including military, economic, political and social aspect of security. This paper explains theses development by descriptive analytical method. .

تبلیغات