آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

این مقاله روند تاثیر وسایل ارتباط جمعی را بر تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی بررسی می کند و این تاثیرگذاری را در متن تطور فکری اجتماعی ایران در دوره نظام های سیاسی قاجاریه و پهلوی جستجو می نماید. در این راستا این مقاله تلاش می کند تا به این سوال پاسخ دهد که رسانه های جمعی چه تأثیری بر تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره قاجار و پهلوی داشته اند؟ و اینکه وسایل ارتباط جمعی بر توسعه جامعه و ظهور و عمق یافتگی ارزش های جدید در متن تحولات سیاسی اجتماعی ایران چگونه بوده است ؟ در پاسخ این مقاله بر این فرضیه استوار است که رسانه ها به عنوان ابزاری اجتماعی- فرهنگی از نظر کمی و کیفی بر فرآیند تحولات توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران تأثیر گذاشته و گروه های اجتماعی را از انزوا بیرون کشیده و فضای رسانه ای را بر فرهنگ مردم مسلط ساخته است. این فرضیه از چشم انداز چارچوب نظری مک لوهان بررسی شده است. و روش تحقیق نیز روش تبیینی و گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای است.

The Effective of Mass Media on Political and Social Development in Iran in Ghajar and Pahlavi's Period of Time

Media is as a means to carrier some messages. So in addition to television set, books and radios a painting or a statue even so music if try to send some meaning is a media. Mass medias are the forth column of democracy because of main mediator between policy makers and masses of people. By coming means of mass communication so cities and social groups get near to each other. This article studies the effective of mass communication on political and social changes of Iran in Ghajar and Pahlavi's time. This article trays to answer this question that what is the media's effect on political and social changes in Ghajar and Pahlavi'stime in Iran? In addition to what is the effective of mass communications on developing of society in Iran? The hypothesis of this article is Medias as a social and cultural means had effect on political and social development. so social groups became familiar with each other and the media have many freedoms on people’s culture. The base of this study is attributive and studg in alibrary. Of course this research have used of mack lohan's Theory.

تبلیغات