آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

خاورمیانه ای که در سال 1916میلادی  براساس معاهده "سایکس-پیکو" ترسیم شد؛ در شرایطی وارد هزاره سوم میلادی می شود که هنوز هم مانند جزیره ای توسعه نیافته و ناامن در جهان باقی مانده است. در این میان، اکراد به عنوان بزرگترین ملت بدون دولت جهان، همواره هم تأثیرگذار  و هم تأثیرپذیر از این بحران ها بوده اند. وقوع بهار عربی باعث ایجاد شرایط جدیدی شده است که کُردها را نیز وارد دوران جدیدی از زندگی سیاسی و اقتصادی کرده است. این شرایط جدید ضرورت انجام پژوهش هایی مستقل و علمی در باب جایگاه اکراد در ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه را بیش از پیش پر اهمیت کرده است.  در این پژوهش که با استفاده از روش تبیینی به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده های آن بصورت کتابخانه ای است؛ با استفاده از رویکرد سازه انگاری، به دنبال اثبات این ارزیابی این فرضیه است که به رغم تشکیل کانتون سه گانه(جزیره، عفرین وکوبانی) و باتوجه به موانع ساختاری داخلی و خارجی و نقش مؤثر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، تشکیل اقلیم کُردی در سوریه در وضعیت کنونی مبهم است اما در عین حال بازگشت به وضعیت قبل از2010 میلادی نیز  غیرممکن است.

The Possibility of the Formation of Kurdish Region in the North of Syria

Middle East which was formed according to the Sykes-Picot treaty in 1916 enters to the third millennium in conditions that it has still remained like undeveloped and unsafe island in the world. In the meantime, Kurds as the largest stateless nation of the world have always influenced on these crises and have been influenced from them. Occurrence of Arabian spring has caused new conditions which have entered Kurds in new period of political and economic life. These new conditions have increased the necessity of doing independent and scientific researches about Kurds position in new geopolitics of Middle East. In this research which has been written by using of descriptive-analytic method and the method of collecting its data is in library form by using of constructivism we seek to prove this hypothesis that despite of formation of triple canton (Island, Afrin and Kobane) and with regard to the internal and external structural obstacles and effective role of regional and trans-regional actors, formation of Kurdish region in Syria at current situation is ambiguous but however retuning to the situation before 2010 ad is also impossible

تبلیغات