کلید واژه ها: قدرت نرم سیاست خارجی آمریکا جوزف نای فرهنگ قدرت سخت

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۴۰ - ۲۰۳
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

امریکا  به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد پیشرفته در جهان معرفی شده است، اما در چند سال گذشته و با توجه به ناپایداری  وضعیت اقتصادی در جهان و به دنبال آن مواجهه امریکا با کسری بودجه و بدهی خارجی و همچنین ظهور اعتراضات مردمی در این کشور به شرایط نابرابر اقتصادی حاکم بر جامعه امریکا، اعمال سیاست خارجی یک جانبه گرایانه این کشور در جریان جنگ های عراق و افغانستان و نیز مداخله گری امریکا در بحران های خاورمیانه موجب شد تا برخی از نظریه پردازان، قدرت امریکا را در حوزه نرم به چالش کشیده و زمینه های افول آن را تبیین کنند. این نوشتار در پاسخ به این پرسش که شاخص ها و دلایل افول قدرت نرم امریکا چیست، بر اساس نظریه قدرت نرم جوزف نای این فرضیه را دنبال می کند که اگرچه امریکا از پتانسیل های بالقوه و بالفعل خود در اجرای سیاست هایش استفاده کرده و در پی افزایش نفوذش در شکل اقناع دولت ها و ملت های جهان است، اما اجرای سیاست های داخلی و خارجی ناسازگار با اولویت های ارزشی و فرهنگی مورد ادعای این کشور، قدرت اقناع کنندگی آن را رو به افول کشانده است. نگارندگان با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از آمار در صدد بررسی فرضیه مورد نظر می باشند.

The Decline of America's Soft Power, Measures and Components

America with a population of over 300 million people, GDP and per capita income 200/47 66/14 trillion dollars, the largest and most powerful advanced economy in the world, but in the last few years and due to the unstable economic situation In the face of the world, followed by America with the deficit and external debt, as well as the emergence of protests in the country to unequal economic conditions prevailing in America, the country's foreign policy during the wars in Iraq and Afghanistan and a reason America's intervention in crises Middle East led to some theorists, America's power is challenged in the application and explained the grounds for its decline. Convincing governments and peoples of the world, but internal and external policies incompatible with the values and cultural preferences of its claims, the power Aqnaknndgy decline has brought it. The authors using analytical methods and statistics are seeking to investigate the hypothesis.

تبلیغات