آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

در سده بیست و یکم شاهد چهره های جدید ی از قدرت هستیم که حکومت ها برای ارتقاء جایگاه جهانی، منطقه ای و حتی داخلی خود از آن استفاده می نمایند. به عبارت دیگر، جهانی شدن و تحولات تکنولوژیک عصر جدید ضمن تغییر نظم سلسله مراتبی گذشته و شکل دهی هویت های جدید، بر قدرت، اولویت ها و منافع دولت ها و افراد و در نتیجه امنیت بین الملل تاثیر شگرفی بر جای گذاشته اند. یکی از نمود های این تحولات ظهور بعد جدیدی از قدرت تحت عنوان «قدرت نرم» در عرصه ی قدرت دولت هاست که بر تاثیر علی ایده ها و «نفوذ بر قلوب و اذهان» تاکید دارد. در این راستا، کشور چین به طور فزاینده ای از این شکل قدرت در  سیاست خارجی و در نتیجه تغییر جایگاه  خود در نظام جهانی استفاده نمودند. بنابراین، فرض مقاله این است که ابعاد قدرت  نرم، عملکرد مثبتی بر  بهبود جایگاه چین در نظام جهانی داشته است

Soft Power and Position of China in Global Politics

In 21 Century we see the New Versions of Power that Governments use them for Promotion and Gradation of Their Global, Regional and even Internal (domestic) Positions. In Other Word (Namely), Globalization and Technological Developments of New Era, Change the Hierarchy Orders and Configure to New Identities, in addition to, Effects on Power, Preferences and States and Persons Interests and, at the Result of, International Security. One of the Versions of this Changes is Emersion of New Dimension of Power as a Soft Power in Process of States Power that Emphasis at Causal ideas Affect and Influence on "Mentality and Hearts". In this Respect, China to have Use for this Schema of Foreign Policy Power and, At the Result of, Change the Their Positions in Global System, Increasingly. So, The Assumption of this Paper that Dimensions of Soft Power have a Noticeable Function on Promotion of the Country

تبلیغات