آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

اهمیت خلیج فارس  به علت وجود ذخایر نفت و گاز آن است. بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک، مستلزم افراز مرزهای دریایی است. در این راستا مرزهای دریایی ایران با عربستان، بحرین، قطر، عمان و امارات عربی متحده (دبی) افراز گردیده و سهم هر یک از میادین مشترک مشخص گردیده است. موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و تأکید این مقاله بر آن است امتیازات ویژه ای است که ایران هنگام افراز مرزهای دریایی خود به برخی از کشورهای عربی داده است که امروز آثار زیان بار آن مشخص شده است. در این میان مرزهای دریایی ایران با عراق و کویت به علت ویژگی های ژئوپولیتیکی افراز نشده و بهره برداری از میادین مشترک متوقف مانده است. مشکلات ژئوپولیتیکی که سبب این مسأله شده و دکترین ها و الگوهایی که می تواند به حل این مشکلات کمک کند، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به فضای مناسبی که در روابط ایران و عراق بوجود امده، ضروری است که این مرزها افرازگردد تا امکان بهره برداری از میادین مشترک فراهم شود.

Partition Maritime Borders in the Persian Gulf with an Emphasis on Joint Oil and Gas Fields

The importance of the Persian Gulf because of its oil and gas reserves. Exploitation of shared oil and gas fields, requires a partition of maritime borders. In this regard, Iran's maritime borders with Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Oman and United Arabic Emirates (Dubai) partition and the share of each joint action has been identified. The maritime border with Iraq and Kuwait due to the geopolitical features not partition and exploit the shared fields has stagnated. Geopolitical problems that cause this problem and doctrine and patterns that can help solve these problems, in this paper is studied. Due to space born in Iran-Iraq relations, it is essential that these boundaries Afrazgrdd be provided to enable the operation of the joint action

تبلیغات