آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

  سقوط صدام در سال 2003 م دشمن همسایه دو کشور ایران و عربستان را از بین برد و فرصت ها و چالش هایی برای دو کشور به وجود آورد به گونه ای که ایران از همسایه دیرین دردسرآفرین خود فراغت یافت و فرصت بیشتری پیدا کرد تا در مسائل منطقه به چانه زنی بپردازد. برای عربستان نیز سقوط یکی از مدعیان رهبری دنیای عرب را در برداشت. اما روی کار آمدن دولتی با اکثریت شیعی مذهب در عراق، طرح هلال شیعی توسط ملک عبدالله پادشاه اردن، احساس حاشیه نشینی سیاسی توسط سنیان عراق و به دنبال آن افزایش نفوذ و قدرت منطقه ای ایران به نگرانی عمده عربستان تبدیل شد و امروزه دو کشور مذکور علیرغم از بین رفتن دشمن مشترک خود در روابط دوجانبه دچار چالشی هستند که به مراتب بیشتر از قبل است. با توجه به این وضعیت مقاله حاضر در قالب نظریه سازه انگاری در تلاش است تا چگونگی تأثیر تحولات جدید عراق بر روابط دوجانبه ایران و عربستان را تبیین نماید و به این سؤال اساسی پاسخ دهد که نظم جدید عراق چه تأثیری بر مناسبات دوجانبه ایران و عربستان سعودی گذاشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با سقوط صدام و ژئوپلیتیکی شدن تشیع، موقعیت و جایگاه ایران به ویژه از دیدگاه سیاسی، اجتماعی، رسانه ای و فرهنگی در منطقه ارتقا یافته و این کشور توانسته است اثرگذاری و نقش آفرینی بهتری نسبت به گذشته داشته باشد اما این وضعیت به متغیری تأثیر گذار در روابط ایران و عربستان تبدیل شده و چالش های مهمی را در روابط دوجانبه این دو کشور ایجاد کرده است.

The Reflects of Iraq’s New Political Order on Iran and Saudi Bilateral Relations

The fall of Saddam Hossein by the American forces in 2003 eliminated the old enemy and the trouble making neighbor of the two countries, Iran and Saudi Arabia, and produced opportunities and challenges for both of these countries so that Iran got relieved form its old trouble making neigh box and found belter opportunities to get into talk on the issues of the region. For Saudi Arabia, it implied the fall of one of the caliming who claimed for the leadership of the Arab world. But the rise of a government with a majority of Shiite Iraq, Shiite cvescent dsign by Malek Abdullah of Jordan, sense of marginalization from the Sunnite and the increase of influence and the regional power of Iran as a result has become the major concern for Saudi Arabia and these two countries now have encountered a challenge in their mutual relationship even greater than ever, although their common enemy has disappeared. With regard to that, the present article ties to express how the changes in Iraq affected the mutual relationship of Iran and Saudi Arabia in a constructivism frame work and come to an answer to the basic question as to what effects the new discipline of Iraq have had on the mutual relationship of Iran and Saudi Arabia. The result of the research shows that the position and status of Iran, especially in terms of politics, social, media and culture has enhanced in the region after the fall of Saddam and the geopolicalization of Shiite and the country could have been more efficient and more participant that before and it has become an influential determinant in the relationship between Iran and Saudi Arabia and have brought. Significant challenges about in the mutual relationship between the two countries.

تبلیغات