آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

مقایسه و جایگاه قدرت نرم کشورها در نظام ژئوپلیتیک جهانی، دغدغه ا ی برای دانشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی، نظیر جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، روابط بین الملل و علوم سیاسی، در عصر حاضر تبدیل شده است. با این همه، به دلیل کیفی بودن و غیر قابل اندازه گیری بودن مولفه های قدرت نرم ادبیات موثر و مسلطی در زمینه اندازه گیری قدرت نرم کشورها فراهم نیامده است؛ هم چنان که الگوهای تطبیقی و مقایسه ای قابل توجهی نیز در این حوزه ارایه نگردیده است. هدف از انجام این پژوهش، سنجش و مقایسه قدرت نرم کشورها می باشد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه «میزان و جایگاه قدرت نرم کشورهای جنوب غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه چگونه می باشد؟» در پی پاسخگویی به سوال اصلی، در این تحقیق برای نخستین بار، مدل تصمیم گیری چندشاخصه جبرانی فازی جهت سنجش و مقایسه قدرت نرم کشورها، ارائه گردیده است. به این منظور روش Fuzzy Topsis، به کار گرفته شد. نتیجه نهایی این تحقیق نشان می دهد که توان قدرت نرم در کشورهای جنوب غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز به این ترتیب است: ترکیه، عربستان، فلسطین اشغالی، قزاقستان، ایران، عمان، قطر، گرجستان، آذربایجان و امارات، کویت، بحرین، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان، ازبکستان، ارمنستان، لبنان، اردن، سوریه، عراق و، در نهایت، افغانستان و یمن.

Implementing of Fuzzy MADM Model for Comparing Countries’ Soft Power

Even though studying of countries’ soft power is seen as a significant concern by researchers in different majors (such as political geography, geopolitics, international relations, and politics) not many advancements has taken place in this regard. That’s because measuring of soft power, in its nature, is sophisticated and complicated and, as a result, only few comparative patterns and models for studying countries’ soft power have been historically purposed.  The aim of this paper is to investigate courtiers’ soft power using a methodology named “Fuzzy Topsis” by which, as it is claimed, researchers can make a comparison between different countries’ soft power. Final results show that countries located in Southwest and Central Asia, by the order of the amount and qualification of their soft power, must be listed as follow: Turkey, Saudi Arabia, Palestine, Kazakhstan, Iran, Oman, Qatar, Georgia, Azerbaijan, UAE, Kuwait, Bahrain, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Pakistan, Uzbekistan, Armenia, Lebanon, Jordan, Syria, Iraq and, finally, Afghanistan and Yemen.

تبلیغات