آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

منطقه گرایی اقتصادی در قالب موافقتنامه های تجاری منطقه ای از اوایل سال 1990 رشد فزاینده ای داشته است. این موافقتنامه ها دارای منافع متعددی برای اعضای خود از جمله اعتبار، قدرت چانه زنی، تضمین و ایجاد هماهنگی می باشند. این موافقنامه ها که در قالب اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه های ترجیحی غیر متقابل نمود می یابند از نظر قلمرو موضوعی نظیر کار و جابه جایی سرمایه، سرمایه گذاری، تجارت کالا و خدمات متفاوت می باشند. این مقاله درصدد بررسی منافع و هزینه های منطقه گرایی اقتصادی برای نظم تجاری جهانی می باشد که این امر با شیوه تبیینی با مطالعه و تدقیق در حقوق بین الملل موضوعه از جمله اسناد بین المللی ذی ربط و از طریق بررسی نتایج و دستاورد موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی و موافقتنامه های اروپا به ویژه اتحادیه اروپا و همچنین ارزیابی عملکرد ترتیبات منطقه ای مورد اشاره در حوزه اقتصادی انجام خواهد گرفت. ضمن بررسی اصطکاک و تلاقی نظم تجاری منطقه ای و نظم تجاری جهانی و بیان آثار منفی گسترش منطقه گرایی اقتصادی مشخص خواهد شد که منطقه گرایی اقتصادی می تواند سبب ارتقای امنیت اقتصاد جهانی شود.

The Role of Economic Regionalism in Boosting Basics of Universal Trade:An Appraisal of the EU and the NAFTA’s Function

Economic regionalism in form of regional trade agreements has been dramatically increased since early 1990. These agreements may confer several possible benefits on their partners, including credibility, bargaining power, insurance, and coordination. These diverse agreements range from customs unions to free trade areas to nonreciprocal preferential agreements and differ substantially in their scope and treatment of issues such as labor and capital mobility, investment, and trade on goods as well services. This article addresses the costs and benefits of regional agreements for the order of universal trade through descriptive- analytic way. It focuses on the international law including related international instruments too. It concludes by examining the achievements and effects of North American Free Trade Agreement and the Europe Agreements notably European union. In doing so functions of the mentioned regional arrangements will be taken in to account. This essay shall not only to examine the constructive evolution of economic regionalism by assessment of its interrelation and conflict with the order of universal trade and the negative effects this increasing process faces with, but also to suggest thatEconomic regionalism may result in progress of universal economy security.

تبلیغات