نویسندگان: ابراهیم چیرانی

کلید واژه ها: اوقات فراغت تفریح فعالیت های فراغتی فرهنگ

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۱۹ - ۱۳۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

نیروهای دگرگون کننده جهان ما نیروهایی شگرف و پیچیده اندکه توجه کشورها را معطوف به مفاهیم غنی شده برای برنامه ریزی جلب نموده اند. اوقات فراغت یکی از مفاهیم چند بعدی در این زمینه است. در این مقاله ضمن تشریح ابعاد مختلف اوقات فراغت، به عناصر مشترک و اختلاف زای آن در بین کشورهای مختلف پرداخته شده است. سپس کارکردهای اوقات فراغت با تاکید بر جنبه های مختلف و جایگاه آن در کشورهای جهان بررسی شده است. سرانجام چالش هایی که برای اوقات فراغت در سطوح فردی و جمعی وجود دارد مورد بحث قرار گرفته و به لزوم طراحی واجرای برنامه های جامع به وسیله دولت و نقش تعاملی و هدایت گر نهادها و سازمان های فرهنگی پرداخته شد. یافته های حاصل از تحقیق تطبیقی گویای آن است که هویتسازی، رعایت هنجارها، سازگاری اجتماعی و در کل سبک زندگی افراد می تواند نشانگرهای مناسب در مسیر راه باشد. با توجه به مفهوم یادگیری در دوران نوجوانی و جوانی افراد، پیشنهاد شده به نقش نهادهایی مانند خانواده، مدرسه و دانشگاه در برنامهریزی ها توجه شود.

Leisure Time: Challenges and Results

Powerful forces of global change have directed countries attention to enriched concepts for planning. Leisure is a multi-dimensional concept in the field. This paper while describing different aspects of leisure time, describes its common and differences elements in the various countries. Then, leisure time functions have been evaluated by emphasizing on different aspects and its place in the world. Finally, the necessity to design and implement comprehensive programs by state and interactive and guidance role of institutions and cultural organizations have been emphasized by discussing on the challenges in the individual and collective level of leisure activities in the current era. Comparative research findings indicate that identification, observing the norms, social adaptation and in general, life style can be appropriate indicators for this purpose. According to the learning concept in teens and young periods, it has been suggested that the role of institutions such as the family, school and university should be observed in programming.

تبلیغات