آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

روابط با سایر کشورها و سازمان ها و جذب اعضای جدید در پی دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود است. افزایش قدرت سازمان همکاری شانگهای سبب جلب توجه فزاینده واشنگتن شده است. در این پژوهش به بررسی تاثیرگذاری سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک نهاد منطقه ای نوظهور در برابر یک جانبه گرایی و دستیابی آمریکا به اهداف خود خواهیم پرداخت. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش چنین است: تا چه حد سازمان شانگهای در حال حاضر به عنوان چالش و تهدیدی برای یک جانبه گرایی و منافع آمریکا در منطقه باید مورد توجه قرار گیرد؟ در این مقاله به بررسی این سازمان منطقه ای رو به رشد به عنوان رقیب آمریکا و مقابله با یک جانبهگرایی و تهدید منافع این کشور در آسیای مرکزی پرداخته شده است.

Threats to America's Interests in Central Asia and the Shanghai Cooperation Organization

The Shanghai Cooperation Organization has achieved different political and economic successes in the region. China as a rising power has a key role in leading this organization. The Russians do their best to support the SCO. It seems that the US perspective is a security one as the SCO attempts to keep unilateralism isolated. So the SCO is changing the political map in the region. This kind of reforms is not parallel with the American strategies and objective in the region. This paper argues different aspects of these issues and its impacts and implications in the region.

تبلیغات