کلید واژه ها: ایران سوریه اتحاد خاورمیانه موازنه تهدید

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۷ - ۲۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

اتحاد ایران سوریه یکی از مولفه های شکل دهنده نظم منطقه ای خاورمیانه است. دو کشور با وجود عدم تشابه در زبان، نژاد، مذهب و در ساختار سیاسی، اتحاد مستحکمی را در منطقه خاورمیانه تشکیل داده و تاثیرات ژرفی را در این منطقه برجای گذاشته اند. این مقاله دو پرسش را در دستور کار خود قرار داده است: نخست علل شکل گیری و تداوم اتحاد ایران سوریه طی سالهای 20001979 چه بوده است؟ دوم: تاثیرات این اتحاد در موازنه تهدید منطقه ای طی سالهای فوق چه بوده است؟ در پاسخ به پرسشهای بالا این فرضیه مطرح می شود که اتحاد ایران سوریه به منظور موازنه تهدید در مقابل تهدیدات مشترک منطقه ای یعنی عراق، اسرائیل، آمریکا در دهه هشتاد و آمریکا، اسرائیل، ترکیه و عراق در دهه نود بوده است. روش تحقیق در این مقاله تبیینی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اینترنتی است. یافته های این مقاله براین مبناست که با توجه به چهار اصل؛ قابلیت کلی، مجاورت جغرافیایی، قابلیتهای تهاجمی، و نیات تهاجمی مطروحه در نظریه موازنه تهدید استیون والت، عراق، اسرائیل و آمریکا در دهه هشتاد و به ترتیب شدت و اهمیت تهدید، آمریکا، اسراییل، ترکیه و عراق در دهه نود به عنوان تهدیدات مشترک منطقه ای فراروی جمهوری اسلامی ایران و سوریه، عامل شکلگیری و تداوم اتحاد این دو کشور طی سالهای 20001979 بوده است.

The Formation and Durability of Iran-Syria Alliance(1979-2000)

Iran-Syria alliance has been one of the significant events in the Middle East in the 1980s and 1990s. Despite their differences in language, race, religion and political structure, they have developed a strong alliance which has had profound effects on the region. This paper deals with two questions: First, why was this alliance established and maintained from 1979 to 2000? And second, how has it affected the regional balance of threat during that period? It is hypothesized that alliance between these two countries was developed to balance out threats posed by the common regional threats i.e. Iraq, Israel, and the US in the 1980s as well as the US, Israel, Turkey, and Iraq in the 1990s. Library and the Internet were used as two resources of gathering data and an explanatory method was employed in this study. Based on the study and analysis conducted, according to four criteria proposed by Stephan Walt in his Balance of Threat Theory, it was found that Iraq, Israel, and the US in the 1980s and the Israel, Turkey,And Iraq in the 1990s, were the major reason of the alliance formed between two countries and maintained from 1979 to 2000.

تبلیغات