آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

حقوق بین الملل برخلاف پیشرفتهایی که در بخشی از حوزه ها داشته است در برخی حیطه ها موفق عمل نکرده است. رژیم های بین المللی جزو مقولاتی است که حقوق بینالملل به طور یکسانی در آن پیشرفت نداشته است. رژیم های بین المللی دربرگیرنده اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری است که به صورت کنوانسیون، معاهده، قرارداد، قطعنامه ها و اعلامیه ها متجلی می شود. از جمله مواردی که پیشرفت در آن به کندی صورت گرفته است رژیم های بین المللی امنیتی است. شاید بتوان گفت معاهده منع و گسترش سلاحهای هسته ای (N.P.T) در مرکز رژیمهای بین المللی امنیتی قرار دارد. فرضیه ما در این مقاله این است که این رژیم تحت تاثیر سیاست بین المللی بر معاهده ای تبعیض آمیز استوار است که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارای سلاح های هسته ای و کشورهای فاقد سلاح های هسته ای ایجاد کرده است. بررسی واقع بینانه مفاد معاهده ان پی تی و رویه دولتهای دارنده سلاح های هستهای نشان می دهد که انتقال دانش هسته ای به کشورهای غیر دارنده، تابعی از هدف اصلی معاهده یعنی عدم گسترش سلاح هسته ای است. به طوری که کشورهای دارا همچنان در پی آن هستند که مزیت نابرابر تملک بر سلاح های هسته ای را جلوه ای حقوقی داده و و این امتیاز یعنی داشتن فن آوری هسته ای را برای خود حفظ کنند و اجازه ندهند دیگران به فن آوری بومی هسته ای دست یازند. بررسی مفاد ان پی تی، به وجود آوردن بانک سوخت هسته ای و نوع برخورد با مساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران به خوبی موید این امر است.

The Impact of International Politics on International Regimes (The Critical Analysis

Despite some advancement in some fields, international right has not been successful in some other fields. The international regimes falls on the unsuccessful group and the international rights has not developed evenly. International regimes include principles, norms, rules and procedures of decision-making which appears as conventions, treaties, contracts and statements. From among them, international security regimes have been developed slowly. It can be mentioned that Nuclear Proliferation Treaty (N.P.T) lies at the core of international security regimes. In this study we assume that this treaty is a discriminating treaty which is under the domination of world powers, and exerts unfair rights and commitments among the countries with nuclear technology and the countries without. A realistic investigation of N.P.T and the procedure that the countries with nuclear weapon follow show that the transition of nuclear knowledge from to the countries which do not have it lies at the very core of the goals of the treaty which is nonproliferation of nuclear weapons. The countries with nuclear technology try to keep this technology for themselves, and prevent other countries from native nuclear technology. The investigation of The Treaty, the production of nuclear bank, and the behavior toward Iran's nuclear issue prove this matter truly.

تبلیغات