آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

از زمان خروج بریتانیا از خلیج فارس در دهه 1970، ایالات متحده در فضای جنگ سرد به عنوان . یکی از دو ابرقدرت جهانی نقش ویزه ای در شکل گیری ترتیبات امنیتی در خاورمیانه و بخصوص خلیج فارس داشته است. آنها برای تسلط بر منطقه و جلوگیری از انجام اقدامات علیه منافع خود مجبور بودند نظم امنیتی ویژه ای را بر منطقه حاکم کرده تا استراتژی نظامی خود را اجرا کنند .براین اساس، اهمیت خاص تنگه هرمز و خلیج فارس به واسطه ذخایری مهمی از جمله نفت و گاز اهمیت راهبردی است و ایران با طولانی ترین خط ساحلی یکی از بازیگران اصلی در این حوزه محسوب می شود .نظر به اهمیت بالای خلیج فارس، عواملی به عنوان تهدید از جمله حضور قدرت های فرامنطقه ای چون آمریکا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند. قدرت های فرامنطقه ای به دنبال رفع نیازهای خود می باشند که ماهیت آن اقتصادی است اما بیشتر تفسیر امنیتی از آن را نشان می دهند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش محوری ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران از سال 2003 تاکنون به چه صورت بوده است.

The central role of America in the Persian Gulf region and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran (2003-2020).

Since the withdrawal of Britain from the Persian Gulf in the 1970s, the United States in the Cold War atmosphere as One of the world's two superpowers has played a significant role in the formation of security arrangements in the Middle East and especially in the Persian Gulf. In order to dominate the region and prevent actions against their interests, they had to impose a special security order on the region in order to implement their military strategy. Therefore, the special importance of the Strait of Hormuz and the Persian Gulf due to important reserves such as oil and Gas is of strategic importance and Iran, with the longest coastline, is considered one of the main players in this field. Considering the high importance of the Persian Gulf, factors such as the presence of extra-regional powers such as the United States threaten the national security of the Islamic Republic of Iran. Trans-regional powers seek to meet their needs, which are economic in nature, but mostly show a security interpretation of it. This article tries to answer the question of what has been the central role of the United States of America in the Persian Gulf region and its impact on Iran's national security since 2003.

تبلیغات