آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و تشریح چالش توأمان دیپلماسی انگلستان با دیگر قدرت های جهانی و با جنبش اجتماعی جنگل در ایران است. در این بررسی بر تعارضات گفتمانی و سیاسی بین انگلستان و دیگر قدرت های درگیر در ایران در دو دهه نخست سدهِ بیست تمرکز شده است. سپهر سیاست در آن شرایط شاهد نقش آفرینیِ: انگلستان، روسیه سپس شوروی، آلمان و عثمانی و نیز کشمکش های جنبش های اجتماعی با آن ها در دایره ی زنجیره هایی از تفاوت و هم ارزی و اعتبار بخشی یا اعتبار زدایی، مفصل بندی می شد. در آن حال جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک جنگلی با برخورداری از گفتمان سیاسی نوین به ارائه نظام معنایی جدید مبادرت ورزید و با مفصل بندی منحصربه فرد به غیریت سازی پرداخت و با ایجاد هژمون و سلطه ی منطقه ای خواستار استیلای نظام جمهوری در ایران گشت. در این راستا سؤال اساسی پژوهش این است که دیپلماسی انگلستان در تعارض هم زمان با آلمان و عثمانی چگونه گفتمان سیاسی جنبش جنگل را به چالش کشانده و نظام معنایی آن را دچار انسداد و توقف ساخته است؟ یافته ی پژوهش نشان می دهد رهبران جنبش جنگل گفتمان خود را با به حاشیه راندن متن و معنای گفتمانی رقیب و برجسته سازی عناصر و معانی گفتمانیِ خود و بر اساس غیریت سازی و تضاد با دو گفتمان: پادشاهی- سلطنتی و مارکسیسم- لنینیسم، مفصل بندی نمودند؛ اما در وقته ی طبیعی شدگی با تضاد حوزه ی گفتمانی و سیاسیِ انگلستان مواجه گردیدند، درنتیجهِ تفوق آن ها دچار گسست و واژگونی شدند. چارچوب نظریِ این پژوهش نظریه گفتمانی لاکلائو و موفه بوده و با روش کیفی نگارش شده و ماهیت روش پژوهش، تحلیلی- توصیفی است.

Conflict of World Powers and the Role of British Diplomacy in Confronting the Discourse of the Jungle Movement in Iran

The purpose of this study is to investigate and explain the simultaneous challenge of British diplomacy with other world powers and the social movement of the Jungle in Iran. This study focuses on the discourse and political conflicts between Britain and other powers in Iran in the first two decades of the twentieth century. In those circumstances, the world of politics witnessed the role-playing of Britain, Russia, the Soviet Union, Germany, and the Ottomans, as well as the struggles of social movements with them. Conflicts are articulated in a chain of differences and equivalence and accreditation or discrediting. Meanwhile, the Jungle Movement, led by Mirza Kuchak Jangali, with a new political discourse, sought to dominate the republican system in Iran by creating hegemony and regional domination. In this regard, the main question of the research is how the British diplomacy in the simultaneous conflict with Germany and the Ottomans challenged the political discourse of the Jungle movement and blocked it? The research findings show that the Jungle movement articulated its discourse by marginalizing the rival discourse, highlighting the elements and meanings of its discourse, denationalizing, contrasting with two discourses: monarchy and Marxism-Leninism; But in the time of naturalization, they encountered a contradiction in the discourse and politics of England, as a result of which their supremacy was broken and overthrown. The theoretical framework of this research is the discourse theory of Laclau and Mouffe and is written with a qualitative method and the nature of the research method is analytical-descriptive.

تبلیغات