آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف : هدف از این پژوهش پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی بر اساس شخصیت پنج عاملی جایگزین زاکرمن-کلمن و عوامل فراتشخیصی(کمال گرایی و بدتنظیمی هیجانی)» بود. روش : روش پژوهش، کّمی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 400-1399 به تعداد 32000 بر اساس گزارش روابط عمومی دانشگاه بودند که تعداد 385 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه اعتیاد شبکه های اجتماعی مجازی خواجه احمدی و همکاران(1395)، پرسشنامه شخصیت عاملی زاکرمن-کلمن(2002)، مقیاس کمال گرایی چندبعدی هویت و فلت(1991) و مقیاس دشوای در تنظیم هیجان گراتز و رومر(2004) پاسخ دادند. یافته ها : داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیّره تحلیل شد. نتیجه گیری : بین شخصیت پنج عاملی جایگزین زاکرمن-کلمن و عوامل فراتشخیصی(کمال گرایی و بدتنظیمی هیجانی) با اعتیاد به شبکه های اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 4/57 درصد واریانس اعتیاد به شبکه های اجتماعی به وسیله شخصیت پنج عاملی جایگزین زاکرمن-کلمن و عوامل فراتشخیصی(کمال گرایی و بدتنظیمی هیجانی) تبیین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شخصیت پنج عاملی جایگزین زاکرمن-کلمن و عوامل فراتشخیصی(کمال گرایی و بدتنظیمی هیجانی) نقش مهمی در پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی دانشجویان دارند.

تبلیغات