آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی به منظور ارتقای توانمندی های حرفه ای اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تراز جهانی  انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی بود و در آن از رهیافت ترکیبی (کمی – کیفی) استفاده گردید. در بخش کمی جامعه آماری  پژوهش شامل  اعضای هیأت علمی شاغل  در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بودند که تعداد آنان 5633نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای  و ساده و جدول مورگان به میزان 322 نفر انتخاب و به منظور گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار اندازه گیری به صورت روایی محتوا و سازه مورد تایید قرار گرفت . و به منظور سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب کلی آن89/0 بود. تحلیل داده ها در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی و جهت ارائه مدل نهایی تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی آل اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که ابعاد توانمندسازی حرفه ای عبارتند از اعتمادسازی، تیم سازی، دانش، ارتباطات و  فرهنگ سازمانی. و شاخص های تراز جهانی عبارتند از: بعد پژوهشی، بعدآموزشی،  بعد پژوهش در ارتباط با مقالات، کنفرانس های بین المللی و  بعد وجهه بین المللی. بر اساس این ابعاد و مولفه ها مدلی ارائه شد که برازش آن مناسب بود.

تبلیغات