کلید واژه ها: فرهنگ کالچر ارزش تمدن مطالعه تطبیقی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۰۵ - ۴۲۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹۰۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف: فرهنگ، مفهومی پیچیده و مبهم است و در کشور ما بخشی از این ابهام به دلیل ترجمه نادرست منابع غربی و مفهوم سازی غیر دقیق برای آن در نتیجه معادل قرار دادن آن با کالچر به وجود آمده است. این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق دو مفهوم فرهنگ و کالچر، به آسیب شناسیِ معادل تلقی کردن این دو و ارائه راهکارهایی برای حل این مسئله پرداخته است. روش: روش تحقیق حاضر، مطالعه تطبیقی؛ روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمونی است. همچنین برای تحلیل داده ها از نرم افزار «مکس کیودی ای20» استفاده شده است. یافته ها: «فرهنگ» و «کالچر» معادل یکدیگر نیستند و ما نیازمند بازتعریف مفهومی در این زمینه ایم. فرهنگ، مفهومی فردمحور، ارزش محور، ذهنی و ناملموس دارد؛ ولی کالچر دارای ویژگی های اجتماعی، ارزش زدوده، ذهنی/عینی و ناملموس/ملموس است. نتیجه گیری: مفهوم فرهنگ بایستی با حفظ نقاط قوّت خود، از نقاط قوّت مفهوم کالچر نیز استفاده کند و البته از گرفتار شدن به نقاط ضعف آن(که با معادل تلقی کردن آن در سده اخیر به وجود آمده) اجتناب کند.

تبلیغات