پژوهش در هنر و علوم انسانی
نویسندگان: نرگس حوراسفند

کلید واژه ها: سرزندگی فضای شهری فعالیت تنوع افراد محله

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۹-۵۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲

چکیده

امروزه تأمین نشاط و سرزندگی شهری از دغدغه های اصلی به شمار می رود . "فضای شهری سرزنده" عبارت است از یک فضای شهری که در آن حضور تعداد قابل توجهی از افراد و تنوع آن ها در گستره زمانی وسیعی از روز که فعالیت هایشان عمدتاً به شکل انتخابی یا اجتماعی بروز می یابد، به چشم می خورد. فضاهای شهری به عنوان بستر زندگی و فعالیت شهروندان باید بتوانند با توجه به شباهت ها و تفاوت های میان افراد و گروه های سنی و اجتماعی، جنسی؛ محیطی امن، سالم و پایدار و جذاب را برای همه افراد فراهم کند و به نیاز تمامی اقشار اجتماعی پاسخ مناسب بدهند و پاسخگوی حداقل نیازها باشند. تنوع افراد، رفتارها، کاربری ها و فعالیت ها از مهم ترین عوامل تقویت سرزندگی است. سرزندگی بدین معنی است که فرم شهر چگونه تداوم عملکردهای حیاتی و ارضای نیازهای بیولوژیکی انسان ها را ممکن می سازد. پژوهش حاضر، در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری و بررسی این عوامل در خلق فضای شهری پایدار محله امامیه مشهد می باشد. پس از مرور مفاهیم و نظریات مرتبط، از طریق توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات، میزان سرزندگی محدوده مطالعاتی ارزیابی شد. میزان تأثیر هر یک از شاخص ها در سرزندگی محدوده مطالعاتی مشخص و در پایان راهکارها و جداولی معرفی شده که می تواند مبنایی جهت اولویت بندی شاخص ها و ارتقاء آن ها در جهت نیل به سرزندگی پایدار در محدوده مطالعاتی باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴