فرهنگ در دانشگاه اسلامی

ارتباط مولفه های هیجانی و شناختی شادی با موفقیت تحصیلی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

هدف: افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان، از اهداف مهم مراکز آموزش عالی کشور محسوب می شود؛ لذا توجه به عوامل موثر بر آن، قابل اهمیت است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط شادی با موفقیت تحصیلی انجام گرفته است.روش: روش مقاله زمینه یابی(Survay ) است. شرکت کنندگان پژوهش 530 نفر (353 دختر و 177 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به وسیله مقیاسهای عاطفه مثبت و منفی (PANAS) و رضایت از زندگی (SWLS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین برای تعیین موفقیت تحصیلی آزمودنی ها، معدل تحصیلی آنان مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسش نامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها با استفاده از روش تحلیل عاملی احراز شد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه ها بود.یافته ها: نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه شناختی شادی (رضایت از زندگی) پیش بینی کننده مثبت و معنادار برای موفقیت تحصیلی است، اما مولفه هیجانی شادی (عواطف مثبت و منفی) از قدرت پیش بینی معنادار برای موفقیت تحصیلی برخوردار نیست. نتیجه گیری: یافته ها نشان دادند که رضایت از زندگی به عنوان مولفه شناختی شادی، یکی از عوامل موثر در افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان است.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳