زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان )

مدلی برای تبیین نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهری و تحولات آینده

نویسندگان: لادن نوروزی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله

چکیده

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲