بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

سودمندی ارزش افزوده در پیش بینی سود حسابداری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 81-1375

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

اهمیت سود حسابداری در پیش بینی بسیاری از وقایع مالی از جمله بازده سهام، محققان را بر آن داشته است که به دنبال متغیرها و شاخص هایی باشند که ارتباط معنی داری با سود حسابداری داشته و بتوانند به نوعی در پیش بینی آن مورد استفاده قرار گیرند. تحقیقات راس، بال و واتس (1979)، فریمن، اولسون و پنمان (1982) و سایر تحقیقات مشابه نیز در راستای همین هدف انجام پذیرفته است. هدف اصلی در تحقیق حاضر، بررسی ارتباط ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) و سود حسابداری می باشد. به این منظور ارتباط تغییرات سود حسابداری و داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفته است. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون تا تکنیک OLS بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق، حاکی از ارتباط معنی دار تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در کلیه شرکت های مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتی که بدان تعلق دارند، می باشد. همچنین این ارتباط در کلیه صنایع مورد مطالعه، به جز صنایع تجهیزات و نقلیه موتوری، به تایید رسیده است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از عدم ارتباط معنی دار تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده نقدی، هم در شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت آنها و نیز به تفکیک صنایعی که به آنها تعلق دارند، می باشد

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹