School Administration (مدیریت مدرسه)

School Administration (مدیریت مدرسه)

مدیریت مدرسه دوره ششم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه پیامدهای همجواری دانش آموزان پایه ششم با پایه اول از منظر پدیده قلدری و رفتارهای خشونت آمیز در مدرسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش ابتدایی ساختار نظام آموزشی پایه ششم پایه اول قلدری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۷۰
 این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان پایه های اول و ششم در مدارس ابتدایی شهرستان کاشان تشکیل می دهند. نمونه آماری تحقیق از 389 دانش آموز پایه اول و 464 دانش آموز پایه ششم تشکیل شده است که با توجه به طرح تحقیق، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی وضعیت زورگویی، خشونت و قربانی شدن در بین دانشآموزان پایه اول از پرسشنامه قلدری و قربانی(چان، مایرن و کروشا، 2005) و برای دانش آموزان پایه ششم از مقیاس دانش آموزان مدرسه(هامبورگر، باسیل و ویوُلو، 2011) استفاده شد که در آن پنج مؤلفه در زمینه قلدری و رفتارهای خشونت آمیز وجود دارد. تحلیل ها نشان داد که با حضور دانش آموزان پایه ششم در مدارس ابتدایی، میزان بروز قلدری و خشونت افزایش یافته است. ، پیامدهای حضور ششمی ها در مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت است. در مدارس پسرانه، کلاس اولی ها بیش از همپایه های خود در مدارس دخترانه در معرض آزارهای فیزیکی و روحی دانشآموزان پایه های بالاتر قرار میگیرند. اگر چه معلوم شد که عمده قلدری ها بر روی دانش آموزان پایه اول را همتایان خودشان مرتکب می شوند؛ اما حجم قابل توجهی از این رفتارهای خشونت آمیز را پسران پایه ششم مرتکب می شوند. سرانجام، تحلیل ها نشان داد که هم پایه اولی های دختر و پسر در مدارس تک دوره، نسبت به همتایان خود در مدارس دودوره، بیشتر مرتکب قلدری می شوند.
۲.

تجربه زیسته مدیران از رهبری برنامه درسی مدارس متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه زیسته رهبری برنامه درسی مدیران مدارس پدیدارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۵۶۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته مدیران از رهبری برنامه درسی مدارس متوسطه شهرستان رودسر انجام شده است. این مطالعه، پژوهشی کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه مدیران مدارس دوره متوسطه دوم شهرستان رودسر در سال تحصیلی 96-1395 بودند. برای انتخاب این افراد از نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شده است. مصاحبه شامل 9 سؤال بازپاسخ در زمینه تجارب مدیران درباره رهبری برنامه درسی (از 30تا 40دقیقه) بود. پس از مصاحبه با 8 نفر از مدیرانِ با سابقه مدیریت و تجربه کافی در دوره متوسطه دوم، دستیابی به غنای اطلاعاتی، اشباع و تکرار داده ها حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش هفت مرحله ای کلایزی انجام شد. از داده های پژوهش 30 زیردرون مایه استخراج شد که در 7درون مایه موضوعی اصلی (تجربیات مثبت مدیران از رهبری برنامه درسی و تجربیات منفی مدیران از رهبری برنامه درسی) طبقه بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که رهبری برنامه درسی ناظر بر مسئولیت ها و نقش های مدیران مدارس است، اما سازه ای است که کم تر با رویکرد مدیران مدارس مورد توجه صاحب نظران این حیطه قرار گرفته است. بنابراین، نقش مدیران مدارس در رهبری برنامه درسی باید مورد توجه قرار گیرند.
۳.

ارزشیابی کیفیت برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپ در مدارس متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه مدل سیپ مدارس متوسطه دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
رویکرد این پژوهش ارزشیابی است. ابتدا بر اساس روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون حاصل از منابع مرتبط با موضوع و مصاحبه نیمه ساختاریافته با اساتید صاحب نظر، ابزار اندازه گیری تدوین شد و در مرحله کمی از رویکرد ارزیابی استفاده شد.  مصاحبه شوندگان در مرحله کیفی20 نفر از اساتید علوم تربیتی و متخصصان برنامه تعالی مدرسه بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس داده های بخش کیفی، پرسشنامه 94 سؤالی ساخته شد و بین 656 نفر از کارشناسان ، مدیران و  معلمان مدارس متوسطه دوم استان های کردستان، همدان و کرمانشاه که به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. روایی پرسشنامه ازلحاظ صوری ، محتوایی  و سازه مورد تأیید اساتید علوم تربیتی قرار گرفت و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. جهت تحلیل داده ها  از آزمون دوجمله ای، تحلیل عاملی تأییدی، نمره z، تحلیل واریانس مکرر استفاده شد. نتایج پژوهش مؤید مطلوبیت شاخص های نکویی برازش و اعتبار مقیاس ارزشیابی در قالب 19 مؤلفه و 85  نشانگر بود.  نمراتz ، زمینه ، درون داد و  فرایند برنامه را  با  24/0- ، 71/0- و 75/0- پایین تر از میانگین در سطح ضعیف و  برون دادها را با 70/1 بالاتر از میانگین در سطح مطلوب نشان داد.  نتایج معادلات ساختاری حاکی از ارتباط مثبت و معنادار عوامل مدل سیپ در کیفیت برنامه تعالی مدرسه بود، لذا نظام آموزشی می تواند با اصلاح و  بهبود  هرکدام از این عوامل ، برنامه تعالی مدرسه را  ارتقا دهد.
۴.

بررسی و مقایسه ی مدیریت مدارس متوسطه کرمان بر اساس الگوی های مدیریتی تونی بوش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت مدارس مدل های بوش مدل رسمی مدل همکارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۰۸
روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی از نوع همسوسازی (مدل همگرا) است. جامعه آماری در بخش کمی، کارکنان مدارس متوسطه شهر کرمان به تعداد 2090 نفر بودند که طبق فرمول کوکران نمونه 325 نفری با روش تصادفی خوشه ای از آن ها انتخاب شدند.جامعه بخش کیفی اساتید دانشگاه و مدیران نمونه در حوزه مدیریت آموزشی بودندکه از بین آن ها با روش نمونه گیری هدفمند 15 نفر انتخاب گردیدند. در فاز کمی پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 42 سؤال طراحی و سپس این پرسشنامه بین نمونه بخش کمی توزیع شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss و لیزرل مورد تحلیل قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 93/0محاسبه و روایی سازه پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد. نتایج نشان داد میزان کاربرد همه مدل ها ارائه شده بوش در مدارس کرمان به طور معنی داری زیر حد متوسط است. همچنین مشخص شد بین میزان استفاده مدیران از مدل ها تفاوت معنی داری وجود دارد به طوری که مدل همکارانه در مقایسه با سایر مدل ها در بالاترین اولویت و مدل های فرهنگی، رسمی، سیاسی، ذهنی و ابهامی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. در بخش کیفی نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه های پژوهشی در خصوص ویژگی های مدیریتی مدارس از 4 بعد موردتوجه در مدل های بوش ،ضمن تأیید نتایج بخش کمی مبنی بر عدم انطباق مدیریت مدارس با مدل های بوش، وجود نقاط ضعف زیادی را در ابعاد هدف گذاری، رهبری، ساختار و ارتباط با محیط نشان داد که لزوم توجه بیشتر به روند پرورش، انتخاب، انتصاب و به کارگیری مدیران مدارس را مشخص می نماید.
۵.

مقایسه ارزش های کاری و ویژگی های رفتاری معلمان نسل شبکه با نسل پیشین: رهیافتی برای مدیران آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسل شبکه ارزش های کاری نسل شبکه مطالعات نسل شناسی آموزش و پروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری نیز کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهر شیراز بودند که از بین آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها مقیاس نمایه نسل شبکه (برک، 2010) و ارزش های کاری نسل شبکه (گارسوی و همکاران، 2013) بود که پس از محاسبه روایی آن ها با تحلیل گویه و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، بین نمونه توزیع و داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی مانند فراوانی و میانگین و آمارهای استنباطی مانند تی تست مستقل، تی تست تک نمونه ای و تحلیل واریانس طرح های تکراری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین ویژگی های رفتاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین معلمان تفاوت معناداری وجود دارد. به علاوه، بین ارزش های کاری آنان نیز تفاوت معناداری مشاهده شد. به گونه ای که در معلمان نسل شبکه ابعاد محوریت کار، عدم انطباق با هنجارهای سازمان، تعادل بین کار وزندگی، رهبری و قدرت بیشترین میانگین و در معلمان نسل پیشین، بعد چالش با فناوری دارای بیشترین میانگین بوده اند. همچنین نتایج نشان داد که در هر نسل نیز بین ارزش های کاری تفاوت معناداری وجود دارد.
۶.

شناسایی پیشایندها و پسایندهای جامعه یادگیرنده حرفه ای در مدارس ابتدایی: یک پژوهش کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشایند ها پسایندها جامعه یادگیرنده حرفه ای رویکرد کیفی پدیدار نگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۵
رویکرد مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. جامعه پژوهشی شامل: اساتید دانشگاه در رشته مدیریت آموزشی، دانشجویان دکتری یا فارغ التحصیلان دکتری رشته مدیریت آموزشی و مدیران، معاونین آموزشی و معلمان موفق مدارس ابتدایی شهرستان های استان تهران که 26 نفر به عنوان اطلاع رسان از طریق نمونه گیری نظری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب و داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری شده است. روش تحلیل داده ها: تحلیل محتوای استقرایی با کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی بوده است. نتایج نشان دادندکه؛ ابعاد مرتبط با پیشایندهای این رویکرد در مدارس ابتدایی شامل:1-رهبری آموزشی،2-فرهنگ سازمانی، 3-یادگیری مشارکتی و 4-ساختار سازمانی؛ و ابعاد مرتبط با پسایندهای آن شامل:1-بهبود کیفیت عملکرد معلم ها، 2-احساس تعلق به شغل و مدرسه و 3-احساس خشنودی از شغل و مدرسه، می باشند. بررسی یافته ها بیانگر آن است که با فراهم ساختن بستر لازم برای شکل گیری جامعه یادگیرنده حرفه ای بر اساس نشانگرهای شناسایی شده؛ می توان مدارس ابتدایی را به محیط یادگیرنده تبدیل کرد.
۷.

مدرسه سبز: مدیریت استفاده از گیاهان در مدارس و نقش آن در انسان گرا کردن مدارس مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأثیر گیاهان مدارس انسان گرایی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۳۵
امروزه با تغییر شیوه زندگی مردم و دور شدن تدریجی آن ها از طبیعت و ساکن شدن آن ها در ساختمان های مدرن، ارتباط کودکان با طبیعت بسیار کاهش یافته و خصوصیت ماشینی ساختمان های مدرن بر رفتار آن ها تأثیرات منفی می گذارد. مدارس سبز، مدارسی هستند که دانش آموزان را برای رویارویی با تحولات اجتماعی و زیست محیطی آماده می کنند و ارتباط دانش آموزان را با جامعه و محیط زیست بالا می برند. سؤالاتی نظیر (مدارس انسانی چه مزیت هایی نسبت به مدارس مکانیکی دارند و یا این که گیاهان چگونه می توانند مدارس مدرن را به مدارس انسانی تبدیل کنند؟ و همچنین، معیار های مطلوب فضاهای انسانی در محیط آموزشی به چه صورت است؟) پرسش هایی هستند که پژوهش حاضر به آن ها می پردازد و در شرح مقاله به این سؤالات پاسخ داده می شود. در راستای پاسخ گویی به سؤالات فوق آزمایش هایی بر روی مدرسه ابتدایی پسرانه شاهد شهر سنندج، جهت سنجش میزان تأثیرگذاری گیاهان بر دانش آموزان در مکان های مختلف مدرسه صورت گرفت. پژوهش حاضر پژوهشی تجربی و علت کاوانه است. تجربی است زیرا شامل آزمایش هایی است که هدف آن ها ارزیابی متغیر های مستقل و وابسته در قرارگاه رفتاری می باشد و از آن جایی که مطالعات پژوهش به ارائه چارچوبی جهت استفاده از گیاهان در فضاهای آموزشی منجر شده است، دارای جنبه کاربردی است. در این مقاله ارزیابی نهایی بر اساس نظراتی است، که خود کاربران در میان می گذارند.  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند که گیاهان نقش بسزایی در انسان گرا کردن مدارس مدرن دارند و در ادامه نتایجی نظیر این که گیاهان در فضای آموزشی راحتی، زیبایی، پاکیزگی، انعطاف پذیری، حال خوب، احساس آرامش، سرزندگی، صمیمیت و دلگرمی را در فضای آموزشی افزایش می دهند و حس کنترل شدن و دیدمستقیم به دانش آموزان را کاهش می دهند.
۸.

مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط بین هوش فرهنگی و فرهنگ مدرسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش فرهنگی فرهنگ سازمانی مدارس دوره دوم متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۳۳۰
روش پژوهش حاضر تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کادر آموزشی مدارس متوسطه دوره دوم شهر مهاباد به تعداد 370 نفر بود.  برای نمونه گیری ابتدا با محاسبه حجم نمونه از طریق معادله کوکران تعداد 221 نفر انتخاب و سپس جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای چند مرحله ای، استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ مدرسه و پرسشنامه هوش فرهنگی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها  از تحلیل عاملی اکتشافی، مدل معادله ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش فرهنگی مدیران مدارس با فرهنگ مدرسه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد هوش فرهنگی به ترتیب بعد فراشناختی،  شناختی، انگیزشی، و رفتاری با فرهنگ مدرسه رابطه مثبت و معناداری داشتند.
۹.

تأثیر آموزش معنویت بر تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی مدیران مدارس ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش معنویت تعهد سازمانی نگهداشت نیروی انسانی اشتیاق شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
این پژوهش بر اساس هدف، از نوع پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش انجام کار، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری را تمامی مدیران مدارس ابتدایی سبزوار در سال  94-1395 به تعداد 73 نفر تشکیل دادند که تعداد 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل  جایگزین شدند.  گروه آزمایش، آموزش معنویت را طی 10 جلسه90 دقیقه ای دریافت کرد و گروه کنترل هیچ مداخله ای نداشت. بعد از اتمام آموزش از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. گردآوری داده ها با پرسشنامه های تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی انجام شد که روایی و پایایی آن ها مطلوب گزارش شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس با کمک نرم افزار SPSS21 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش معنویت بر تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی مؤثر است. همچنین آموزش معنویت واریانس تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی را تبیین کرد. بنابراین، آموزش معنویت بر تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی مدیران ابتدایی تأثیر معناداری دارد.
۱۰.

نوگرایی در سازوکارهای انتخاب مدرسه: بررسی معیارهای انتخاب مدرسه توسط دانش آموزان دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتخاب مدرسه توانمندی مدرسه ساختار کالبدی مدرسه بازتاب بیرونی مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۲
این تحقیق از نظر هدف، نظری-کاربردی و از نظر گردآوری و تحلیل اطلاعات در زمره پژوهش های توصیفی به شمار می رود. جامعه ی آماری شامل 41819 دانش آموزان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1396- 1395 (21860 نفر پسر و 20031 نفر دختر) بودند که از بین آن ها 355 نفر بر اساس روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان نمونه انتخاب شد. برای شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب مدرسه از پرسشنامه محقق ساخته 41 گویه ای که بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده بود، استفاده گردید. در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و برای اطمینان از روایی ابزارها از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد. روش پژوهش توصیفی و برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه های اصلی انجام گرفت. نتایج نشان داد که سه عامل اصلی شامل توانمندی مدرسه، ساختار کالبدی مدرسه و بازتاب بیرونی مدرسه در انتخاب مدرسه تأثیرگذار هستند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری بین معیارهای انتخاب مدرسه دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی با سایر مدارس دولتی وجود دارد.
۱۱.

شناسایی نمودهای رفتار انحراف کاری معلمان و بررسی رابطه آن با عدالت سازمانی و کیفیت برنامه های نظارت و راهنمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار انحرافی کار عدالت سازمانی برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی معلمین مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۹۰
هدف این پژوهش شناسایی نمودهای رفتارانحرافی کاری معلمین مدارس تبریز و بررسی رابطه آن با عدالت سازمانی و برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی است. روش این پژوهش، آمیخته و از مدل اکتشافی متوالی بوده است. برای شناسایی نمود های رفتار انحرافی کاری از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد و برای بررسی ارتباط بین رفتارهای انحرافی کاری با عدالت سازمانی و برنامه های نظارت و راهنمایی از روش کمی-توصیفی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمین مرد مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر تبریز(2250 نفر) تشکیل داده اند. برای بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و ابزار مصاحبه و برای بخش کمی از نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه رفتارانحرافی که بر اساس داده های بخش کیفی پژوهش تنظیم شد برای سنجش رفتار انحرافی معلمین استفاده شده است. برای سنجش برنامه های نظارت و راهنمایی از پرسشنامه ترک زاده و نوروزی و برای عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورمن ، به ترتیب با ضریب پایایی 80/0 و 87/0 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رفتار انحرافی معلمین در چهار دسته رفتارهای انحرافی فرایندی، سیاسی، مالی و میان فردی قابل شناسایی است. رفتار انحرافی کاری رابطه معکوسی با عدالت سازمانی و برنامه های نظارت و راهنمایی دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد از میان مولفه های عدالت سازمانی، مولفه عدالت توزیعی قدرت تببیین کنندگی بیشتری نسبت به دیگر مولفه های عدالت سازمانی دارد.
۱۲.

رابطه حمایت تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان با نقش واسطه ای کیفیت زندگی در مدرسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت تحصیلی فرسودگی تحصیلی کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۹
روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم، شهر قم بود. به این منظور براساس جدول مورگان، تعداد 357 دانش آموز دختر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (2005)، فرسودگی تحصیلی ماسلاخ و شوفلی (2001) و کیفیت زندگی در مدرسه اینلی و بورک (1992) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی همزمان و آزمون Z سوبل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از وجود ارتباط منفی معنادار بین حمایت تحصیلی و نیز کیفیت زندگی در مدرسه با مؤلفه های فرسودگی تحصیلی شامل بی علاقگی تحصیلی، خستگی هیجانی و ناکارآمدی بود. همچنین، بین حمایت تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. به علاوه، تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی نشان داد که حمایت تحصیلی می تواند فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کرده و کیفیت زندگی در مدرسه دارای نقش واسطه ای در رابطه میان حمایت تحصیلی با فرسودگی تحصیلی است. نتایج تلویحاً نشان می دهدکه حمایت تحصیلی نقش بازدارنده مهمی در ابتلا به فرسودگی تحصیلی دارد و به منظور مقابله با فرسودگی تحصیلی باید برنامه ریزی و مداخله لازم برای ارتقاء حمایت تحصیلی کارآمد و مناسب و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان صورت گیرد.
۱۳.

رابطه بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی عدالت سازمانی موفقیت شغلی مدیران مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش های گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس شهر ماکو به تعداد 115 نفر بود که به دلیل کم بودن تعداد مدیران، از روش تمام شماری برای نمونه گیری استفاده شده است، ازاین رو تعداد جامعه و نمونه 115 نفر بود. ابزار تحقیق مشتمل بر پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مو رمن، (1993)؛ پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و پرسشنامه موفقیت شغلی رادسیپ (1984) بود که پایایی هر یک از آن ها با آلفای کرون باخ محاسبه و به ترتیب881/0، 861/0 و 911/0 و در حد مطلوب گزارش شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره گام به گام) استفاده شد. اهم نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن (مشارکت یا درگیر شدن در کار، سازگاری، رسالت به جز مؤلفه انطباق پذیری) و نیز عدالت سازمانی و مؤلفه های آن (توزیعی، رویه ای و مراوده ای)، با موفقیت شغلی مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از بین متغیرهای پیش بین موفقیت شغلی مدیران؛ مؤلفه رسالت از متغیر فرهنگ سازمانی و متغیر عدالت سازمانی بیشترین سهم و توان را در پیش بینی متغیر ملاک موفقیت شغلی مدیران داشته اند. ازاین رو به مدیران پیشنهاد می شود که در جهت حصول موفقیت شغلی، متغیرهای فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی را در بحث اداره مدارس در اولویت قرار دهند.
۱۴.

بررسی اصول و روش های برقراری نظم و انضباط از نظر کارکنان مدارس متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول و روش های انضباطی مدارس متوسطه کادر مدرسه انضباط پیش گیرنده انضباط حمایت کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۹۳
هدف تحقیق بررسی اصول و روش های برقراری انضباط در مدارس متوسطه (دخترانه- پسرانه) است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کادر اداری مدارس متوسطه (دخترانه- پسرانه) شهرستان اسدآباد که تعداد آن ها 70 نفر بودند که از این تعداد 45نفر در مدارس دخترانه و 25نفر در مدارس پسرانه مشغول خدمت بودند. به دلیل محدودیت جامعه آماری از روش نمونه گیری امتناع شد و از روش سرشماری کامل استفاده شده است.. به منظور تحلیل داده های این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اصول انضباطی استفاده شده توسط کادر مدرسه در مدارس متوسطه (دخترانه- پسرانه) بیشتر از سطح متوسط بوده است. بیشترین اصول انضباطی به کار گرفته شده در مدارس متوسطه (دخترانه- پسرانه) به ترتیب با میانگین 20/4 و 80/3 مربوط به همقدمی تمام اعضای آموزشی اعم از دانش آموزان، مدیران، معلمان و اولیاء، برای برقراری انضباط بود و کمترین اصول انضباطی به کار گرفته شده در مدارس متوسطه (پسرانه- دخترانه) به ترتیب با میانگین 72/1 و 60/1 مربوط به انضباط بر پایه تنبیه بود. بین اصول انضباطی استفاده شده در مدارس (دخترانه- پسرانه) توسط کادر مدرسه تفاوت معناداری وجود ندارد. اما میانگین اصول انضباطی در مدارس دخترانه بیشتر است.
۱۵.

چالش ها و موانع گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نقش مشاوره ای مدیران چالش های فردی آموزشگاهی و سازمانی پژوهش کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۲۶۶
پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و موانع گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس انجام گرفت. پژوهش به روش کیفی انجام شد. نمونه گیری از بین مدیران، مشاوران، معلمان و دانش آموزان استان آذربایجان غربی در سالتحصیلی 96 – 95 و از نوع هدفمند بود. داده ها از طریق مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری و با روش تحلیل چارچوبی یک چارچوب موضوعی تنظیم و مقوله های اساسی شناسایی گردید. مهم ترین موانع در سه حوزه فردی شامل ویژگی های شخصیتی، عمل فکورانه و صلاحیت و شایستگی ها، حوزه آموزشگاهی شامل زیرساخت ها، ارتباطی- اطلاع رسانی، انگیزشی-انسانی و رهبری و مدیریت پویا و حوزه سازمانی شامل پشتیبانی و حمایت، اقتصادی-مالی و فرهنگی-اجتماعی شناسایی و طبقه بندی شدند. مهم ترین موانع در سه حوزه فردی شامل ویژگی های شخصیتی، عمل فکورانه و صلاحیت و شایستگی ها، حوزه آموزشگاهی شامل زیرساخت ها، ارتباطی- اطلاع رسانی، انگیزشی-انسانی و رهبری و مدیریت پویا و حوزه سازمانی شامل پشتیبانی و حمایت، اقتصادی-مالی و فرهنگی-اجتماعی شناسایی و طبقه بندی شدند.به منظور پیشگیری از آسیب ها و موانع شناسایی شده در گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس، اهتمام جدی از سوی مدیران، پرسنل مدارس و نطام آموزشی کشور ضرورت دارد.. به منظور پیشگیری از آسیب ها و موانع شناسایی شده در گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس، اهتمام جدی از سوی مدیران، پرسنل مدارس و نطام آموزشی کشور ضرورت دارد.
۱۶.

تأملی پدیدارنگارانه بر مؤلفه های اجرایی برنامه درسی در مدارس ابتدایی: دیدگاه مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای برنامه درسی دوره ابتدایی مدیران مدارس پدیدارنگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۷۳
پژوهش حاضر پدیدارنگاری و از انواع پژوهش های کیفی است که بر اساس تجارب زیسته دیگران به وارسی و واکاوی پدیده ها می پردازد. شرکت کنندگان این پژوهش 15 نفر از مدیران مدارس ابتدایی استان البرز می باشندکه به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این مطالعه، با توجه به هدف تحقیق، نوع و ماهیت سؤالات پژوهش، از ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شده است. کلیه مصاحبه ها پس از معرفی اهدافِ پژوهش به مصاحبه شوندگان، ضبط و بلافاصله تایپ شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت. میانگین مدت هر مصاحبه حدود 50 دقیقه بود. برای تحلیل داده ها از رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از کدگذاری در دو سطح باز و محوری استفاده شده است. در این پژوهش 4 سؤال اصلی و چند سؤال فرعی در جریان مصاحبه جهت تعمیق اطلاعات مطرح شد. جهت کدگذاری مصاحبه ها از نرم افزار ATLAS.ti 7 استفاده شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. علاوه بر کدگذار از بازنگری توسط اساتید فن و افراد متخصص نیز استفاده شد. در مجموع 362 کد استخراج شد که پس از حذف کدهای مشابه به 52 کد تقلیل یافت که در 13 مؤلفه، 6 مقوله و در نهایت 3 بعد اصلی (معلم، مدیر و محیط یادگیری) دسته بندی شدند. نتایج حاکی از این است که اجرای با کیفیت ابعاد و مؤلفه های استخراج شده در این پژوهش موجب بهره وری فرآیند یاددهی_ یادگیری می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳