مطالب مرتبط با کلید واژه " ارزشیابى "


۱.

بررسى نظام ارزشیابى بیمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى ایران با استفاده از کارت امتیاز متوازن

کلید واژه ها: مدیران بیمارستان کارت امتیاز متوازن ارزشیابى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۵۱۴
در عصر کنونى تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزشیابى اجتناب ناپذیر است و فقدان نظام ارزشیابى به عنوان یکى از علایم بیمار یهاى سازمان قلمداد م یشود. هدف این تحقیق استفاده از کارت امتیازى متوازن و مطالعه ى نظام ارزشیابى در دانشگاه علوم پزشکى ایران بود. روش بررسی: در این تحقیق پیمایشى ابتدا نظام فعلى مطالعه، سپس به روش پژوهش کیفى، با ارسال چک لیست و مصاحبه دیدگا ههاى متخصصان نسبت به مؤلف ههاى چک لیست جمع آورى شد. جامع هى مورد پژوهش شامل 50 نفر از مدیران و رؤسای بیمارستا نهاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى ایران با نمونه گیرى به روش سرشمارى بود. براى تجزیه و تحلیل داد هها از نرم و آمار توصیفى و در قالب جدول و نمودار استفاده شد. SPSS افزار یافته ها: وجه کلى ارزشیابى با 66.67 درصد بالاترین و وجه مالى با 33.83 درصد پایین ترین امتیاز را به دست آوردند و این بیانگر این مطلب است که سیستم فعلى داراى ضع فهاى عمده در تمام وجوه مورد ارزیابى است. نتیجه گیری: نظام فعلى به لحاظ کسب امتیازات پایین در تمامى وجوه داراى ضعفهاى عمده در نظام ارزشیابى است، و بى توجهی به وجه مالى عمده ترین و شاخص ترین ضعف نظام فعلى ست. بازبینى و برنامه ریزى جهت رفع نقایص موجود و بهبود نظام فعلی ارزشیابى لازم است.
۲.

مطالعه تطبیقی ارزشیابی در مدیریت اسلامی و مدیریت متداول

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزشیابى حسن فاعلى مدیریت متداول مطالعه تطبیقى .مدیریت اسلامى حسن فعل نیت و قصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۴
"هدف از این نوشتار مقایسه کار ارزشیابى در مدیریت اسلامى و مدیریت متداول است.به منظور نیل به این هدف، دو پرسش پژوهشى مطرح مى‏گردد: پرسش اول-آیا در اسلام ارزشیابى وجود دارد یا خیر؟ پرسش دوم-تفاوت ارزشیابى در اسلام و ارزشیابى در مدیریت متداول چیست؟ فرضیه اول-با استناد به دلایل مختلف، ارزشیابى در اسلام بطور جدى مطرح است. فرضیه دوم-ارزشیابى در اسلام با ارزشیابى متداول تفاوتى آشکار دارد؛از جمله توجه به حس فاعلى به جاى توجه به حسن فعل. نوع این تحقیق(بنیادى-کتابخانه‏اى)و روش آن(نظرى-تحلیلى)مى‏باشد. ابتدا به منظور تأیید فرضیه اوّل به پنج دلیل زیر استناد مى‏شود: دلیل اول:بر اساس اصول فطرى و تکوینى انسان با توجه به داشتن هدف، عقل، وجدان و فطرت الهى و وجود رقیب و عتید، دو فرشته‏اى که در سمت راست و چپ انسان مراقب اعمال آدمى است، بطور دقیق اعمال را مى‏نویسند؛بنابراین انسان کارهاى خود را ارزیابى مى‏کند و به سوى خیر و کمال گام برمى‏دارد. دلیل دوم:با توجه به اصل اعتقادى معاد که روز حسابرسى است و با در نظر گرفتن امر به معروف و نهى از منکر که از فروغ دین اسلام است.ارزشیابى عنصر جدایى‏ناپذیر از شریعت اسلام است. دلیل سوم:با توجه به اصل امتحان و آزمایش که سنت الهى و عامل تکامل انسان است، بندگان بدون استثنا در معرض آزمایش و امتحان الهى قرار دارند و اصولا فلسفه مرگ و زندگى، امتحان و آزمایش است. دلیل چهارم:توجه به آیات متعدد قرآن کریم و احادیث فراوان در مورد امتحان، بلا، قتنه، میزان و محاسبه که با صراحت، وجود امتحان و آزمایش اعلام گردیده است. دلیل پنجم:توجه به پیامهایى که در نهج‏البلاغه، در قالب خطبه‏ها، نامه‏ها و حکمت‏ها در مورد ارزیابى و نظارت در مدیریت اسلامى آمده است. سپس، براى تأیید فرضیه دوم، ابتدا مفاهیم مختلف ارزشیابى، اهداف و ملاکهاى ارزشیابى و شیوه‏هاى آن در مدیریت متداول و اسلامى مقایسه و تفاوت آن بیان شده است.در پایان، تفاوت ارزشیابى در اسلام و ارزشیابى متداول، از نظر حسن فعل و حسن فاعل و تفاوت مفهوم علم و شناخت، هدفهاى رفتارى و هدفهاى غایى و محدودیتهایى که در ارزشیابى متداول از نظر(زمانى- مکانى)و تبعیت از مصالح سیاسى، اقتصادى و اجتماعى وجود دارد و پیوسته خطاهاى فراوانى که در کمین شیوه ارزشیابى متداول وجد دارد ولى در ارزشیابى اسلامى وجود ندارد.مورد بررسى قرار مى‏گیرد و نتیجه آن است که بر اساس میزان عدل الهى ارزشیابى ذره‏اى کم یا زیاد نمى‏شود در حالى که ارزشیابى‏هاى متداول، مصلحت‏گرایانه و سازشکارانه هستند و در بیشتر مواقع در آنها رابطه بر ضابطه حاکم است و به جاى در نظر گرفتن تفاوتها، تبعیض صورت مى‏گیرد. "