مجلاتعلوم تربیتی (شهید چمران اهواز)


فلسفه آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران

مدیر مسئول: دکتر مسعود صفایی مقدم

سردبیر: دکتر یداله مهرعلی زاده

مدیر داخلی: دکتر سید منصور مرعشی

هیئت تحریریه: دکتر حمیدرضا علوی، دکتر اسکندر فتحی آذر، دکتر حسین سپاسی، دکتر خسرو باقری، دکتر عبدالله پارسا، دکتر عیسی ابراهیم‌زاده، دکتر محمدجعفر پاک سرشت، دکنر نعمت الله عزیزی

نشانی: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. صندوق پستی: اهواز، 139-61355  

تلفن:19-3330010(0611)  فاکس: (0611)3331366

وب سایت: http://education.scu.ac.ir/

پست الکترونیک: education@scu.ac.ir


آرشیو نشریه: