مجلاتجستارهای سیاسی معاصر


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: فرهاد زیویار

سردبیر: یحیی فوزی

مدیر اجرایی: امیر اعتمادی بزرگ

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی:6419

تلفن:3-88046891(021)(داخلی 360)     فکس:88036320(021)

وب سایت: http://politicalstudy.ihcs.ac.ir


آرشیو نشریه: