آینه میراث - نشریه علمی (وزارت علوم)

آینه میراث (مقاله علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب 

مدیر مسئول: اکبر ایرانی  

سردبیر: مجدالدین کیوانی 

مدیر داخلی: حسنا سادات بنی طباء 

هیئت تحریریه: محمد علی آذرشب، نجفقلی حبیبی، اصغر دادبه، علی رواقی، علی اشرف صادقی، حامد صدقی، منصور صفت گل، محمود عابدی، حبیب الله عظیمی، احد فرامرز قراملکی 

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین دانشگاه و ابوریحان، شماره 1182،

تلفن:66490612(021)     فکس: 66406258(021)

وب سایت: http://mirasmaktoob.ir

پست الکترونیک: ayenemiras@mirasmaktoob.ir 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
ناشر: مرکز نشر میراث مکتوب
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱