تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی -

تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 

مدیر مسئول: دکتر داوود معنوی پور

سردبیر: دکتر حسن پاشا شریفی

نشانی: گرمسار، میدان دانشگاه، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. تلفن:  423772 (0232) 

وب سایت: http://journals.iau-garmsar.ac.ir/psy/

پست الکترونیک:jniopag@gmail.com


آرشیو نشریه: