متن شناسی ادب فارسی - علمی-پژوهشی

متن شناسی ادب فارسی


 پ‍ژوهش های زبان و ادبیات فارسی سابق


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

مدیرمسئول: دکتر اسحاق طغیانی

سردبیر: دکتر حسین آقاحسینی

مدیر اجرایی: مرضیه جلالی

هیات تحریریه: دکتر مهدی تدین، دکتر یونس جعفری ، دکتر یداله جلالی پندری، دکتر نجف جوکار، دکتر اظهر دهلوی، دکتر آذرمیدخت صفوی، دکتر اسحاق طغیانی، دکتر محمدحسین کرمی، دکتر مهدی محقق، دکتر مهدی ملک‌ثابت، دکتر سید علی اصغر میرباقری‌فرد، دکتر سید مهدی نوریان

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله، کد پستی: 81744
تلفن: 7933097 (0311)  - نمابر: 7933151 ((0311

 وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir/rpll/?&slct_pg_id=91&sid=1&slc_lang=fa

پست الکترونیک:  daftar-e-majale@litr.ui.ac.ir


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸