تعاون و کشاورزی (تعاون)

تعاون و کشاورزی (تعاون)

تعاون 1385 شماره 184

مقالات

۵.

بررسی جایگاه خوشه های صنعتی در کسب مزیت رقابتی و توان صادراتی

۶.

فراز و فرود تعاونی های مصرف

۹.

بررسی سهم و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی از نظر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال

۱۰.

ضرورت و اهمیت ارزشیابی در برنامه های ترویج تعاون

۱۱.

چگونگی مدیریت مشارکت جو بر موسسه ها و تعاونی ها و ادارات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸۱