مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت سال 14 بهار 1402 شماره 33 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

نقش احساس پشیمانی رفتار توده وار سرمایه گذار در تصمیم گیری روانی و مالی با تأکید بر موقعیت خرید و فروش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: احساس پشیمانی تصمیم گیری روانی تصمیم گیری مالی سرمایه گذار خرید و فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۲
شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام علاوه بر روش های کمی، از قضاوت هایی مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه که از آن با عنوان رفتار جمعی، رمه ای و توده وار نیز یاد می شود، استفاده می کنند. از این رو هدف از پژوهش حاضر نقش احساس پشیمانی در تصمیم گیری رفتار توده وار سرمایه گذار در موقعیت خرید و فروش است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سهامداران در بورس اوراق بهادار است که با توجه به نامحدود بودن جامعه برای به دست آوردن حجم نمونه آماری از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر محاسبه شد. و آزمون محقق ساخته ی تعیین احساس پشیمانی رفتار توده وار سرمایه گذار در موقعیت خرید و فروش برروی آنها اجرا گردید ، نتایج با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که پایایی و روایی همگرا ، واگرا ی مدل مناسب و برازش معادلات ساختاری و برازش کلی قوی بوده، احساس پشیمانی در تصمیم گیری مالی و روانی توده وار سرمایه گذار تاثیر مثبت و معنی دار داشته است.
۲.

طراحی مدل فضیلت سازمانی با رویکرد کیفی (مورد مطالعه: وزارت جهاد کشاورزی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فضیلت سازمانی سلامت مسئولیت پذیری اعتمادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۱
هدف از این تحقیق طراحی مدل فضیلت سازمانی همراه با شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مولفه ها و شاخص ها و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی فضیلت سازمانی با رویکرد کیفی در وزارت جهاد کشاورزی بوده است. روش انجام پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی- کمی) بوده و جامعه آماری، 12 نفر از خبرگان بودند که با استفاده از ابزار مصاحبه، مورد پاسخ قرار گرفتند.در این تحقیق، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل تم (تحلیل مضمون) استفاده گردید که بر اساس نتایج، الگوی تحقیق مطابق خروجی نرم افزار اطلس تی، مشتمل بر 1 مضمون فراگیر (مدل فضیلت سازمانی با رویکرد کیفی در وزارت جهاد کشاورزی) و 7 مضمون سازمان دهنده (سلامت، مسئولیت پذیری، اعتمادگستری، گذشت، عدالت محوری، انسجام، افق گشایی) و 24 مضمون پایه ای (سلامت مالی، سلامت اخلاقی، سلامت کاری؛ مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت پذیری اقتصادی، مسئولیت پذیری قانونی، مسئولیت پذیری زیست محیطی؛ صداقت، شفافیت، حسن نیت، شایستگی؛ همدردی، فداکاری، مهربانی؛ عدالت در وضع قوانین، عدالت در اجرای قوانین، عدالت در روابط بین افراد؛ هماهنگی، انطباق پذیری، همبستگی؛ خوش بینی، عمل به تعهدات، شادی آفرینی، هم رشدی) بوده است.
۳.

ارزیابی کسب و کارهای مقاومتی در جهت افزایش میزان رفتارهای تاب آورانه در صنایع خدماتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کسب وکار کسب وکارهای مقاومتی رفتارهای تاب آورانه صنایع خدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۸
امروزه نقش مهم کسب وکارهای مقاومتی در افزایش میزان رفتارهای تاب آورانه، بر بخش ها و کشورها موجب ایجاد علاقه گسترده به تحقیقات در این زمینه شده است. هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت ارزیابی کسب وکارهای مقاومتی در جهت  افزایش میزان رفتارهای تاب آورانه در صنایع خدماتی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران صنایع خدماتی تشکیل می دهند. داده های لازم با پرسشنامه از 253 نفر از مدیران صنایع خدماتی که به روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع ساده و آسان انتخاب شدند گردآوری شد. جهت آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار SAMARTPLS استفاده شد. با تحلیل ر و ا بط مو جو د د ر میا ن متغیر ها ی مد ل تحقیق به طور گسترده و عمیق، نتایج ارزیابی ها نشان می دهد به منظور ارزیابی کسب وکارهای مقاومتی در بالا بردن میزان تاب آوری در رفتارها، بایستی برای اقدامات بعدی و مقایسه سطح پیشرفت این گونه رفتارها در صنایع خدماتی، برای هرکدام از این ابعاد که ارائه می شود، برنامه ریزی های لازم انجام گردد، دقت در توسعه و درنظرگرفتن فرآیندهای دخیل، بسیار مهم است.
۴.

تاثیر بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی بدبینی سازمانی و خستگی عاطفی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بی نزاکتی در محیط کار رفتارهای انحرافی در محیط کار بدبینی سازمانی خستگی عاطفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی بدبینی سازمانی و خستگی عاطفی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد 660 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 445 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه بی نزاکتی در محیط کار کورتینا و همکاران (2001)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار اسپکتور و همکاران (2006)، پرسش نامه بدبینی سازمانی دین و همکاران(1998) و پرسش نامه خستگی عاطفی ماسلاخ و جکسون (1981) بودند که روایی پرسش نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 90/0، 88/0 و 88/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر مثبت داشت که ضریب این تاثیر 77/0 بود و هم چنین، نتایج نشان داد که بدبینی سازمانی و خستگی عاطفی نقش میانجی بین بی نزاکتی در محیط کار بر رفتارهای انحرافی در محیط کار داشت.
۵.

طراحی مدل توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در میان کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور به روش کیفی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی اسلامی معنویت گرایی مسئولیت پذیری اجتماعی دینداری سازمان امور مالیاتی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۱
این پژوهش با هدف طراحی مدل توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور به روش کیفی انجام شد. این ﭘﮋوﻫﺶ از نظر استراتژی کیفی متوالی و اکتشافی است که نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه مدیریت و روان شناسی که برابر 20 نفر بودند. ابزار تحقیق شامل برگه های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات 95/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور در قالب 13 مقوله و 43 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد 5 گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه ای (2 مقوله)، شرایط مداخله گر یا میانجی (3 مقوله) و پیامدها (2 مقوله) جای گرفتند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با بهره گیری از یافته های مطالعه می توان به تدوین برنامه های جامع و متنوع توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور در راهبردهای «کلان» ، «میانی» و «عملیاتی» دست یافت تا توسعه رفتار شهروندی سازمانی اسلامی در سازمان امور مالیاتی کشور حاصل گردد.
۶.

بررسی مؤلفه های رفتاری مؤثر بر افزایش بهره وری کسب و کارهای خانگی در شهرستان عسلویه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مولفه های رفتاری بهره وری کسب و کارهای خانگی در شهرستان عسلویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۱
این تحقیق در راستای بررسی مولفه های رفتاری موثر بر افزایش بهره وری کسب و کارهای خانگی در شهرستان عسلویه انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه صاحبان کسب و کارهای خانگی در شهرستان عسلویه می باشند که تعداد آنها حدودا 4000 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان( تعداد 333 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 33 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ناپارامتری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
۷.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تدریس خلاقانه معلمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تدریس خلاقیت تدریس خلّاقانه معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۳۹
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تدریس خلاقانه معلمان میباشد. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی محسوب میشود. در گام اول به منظور شناسایی به مطالعه منابع علمی مختلف از جمله کتابها، مقالات و پایگاههای معتبر علمی موجود و همچنین مصاحبه با برخی خبرگان و کارشناسان و معلمان با سابقه و برجسته پرداخته شد. پس از تعیین عوامل موثر بر تدریس خلاقانه معلمان اقدام به طراحی پرسشنامه با هدف سنجش گزینه ها براساس مقیاس پنج درجه ای شد. جامعه آماری این تحقیق که با استفاده ازروش پیمایشی انجام شده، معلمان مدارس دوره ابتدایی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران بودند حجم نمونه با استفاده نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران 100 نفر تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از آزمون بارتلت، تحلیل عاملی، ضریب و ماتریس همبستگی، و آزمون خی دو استفاده گردید. نتایج نشان داد مؤلفههای باور تدریس، انگیزه تدریس، محیط تدریس، تعهد تدریس، کیفیت شخصی، نگرش یادگیری، تلاش شخصی، تجربه زیستی و باور تدریس، به عنوان عوامل اثرگذار بر عوامل موثر بر تدریس خلاقانه معلمان می باشد. آزمون فریدمن نیز نشان داد اختلاف معناداری بین میانگین رتبه های مؤلفههای تدریس خلاقانه معلمان (01/0 >P و 220/1164=) وجود دارد. پایین ترین میانگین رتبه مربوط به مؤلفه تجربه زیستی و بالاترین رتبه مربوط به مولفه 5(کیفیت شخصی) می باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰