مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت

مطالعات رفتاری در مدیریت سال 14 تابستان 1402 شماره 34 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

موازنه گستردگی/عمق؛ مدل سازی تصمیم گیری مدیریتی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد رفتاری – شناختی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تصمیم گیری مدیریتی موازنه گستردگی/عمق عدم قطعیت علوم اعصاب شناختی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۱
این پژوهش باهدف مدل سازی الگوی تصمیم گیری مدیریتی در شرایط عدم قطعیت به منظور توسعه شواهد تجربی لازم برای گسترش به کارگیری رویکردهای رفتاری - شناختی در مطالعات علوم اعصاب شناختی سازمانی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر دیدگاه فلسفی اثبات گرا، با رویکرد استدلال استقرایی و استراتژی تجربی و در قالب یک طرح شبه آزمایشگاهی اجرا شده است. 62 نفر (33 زن) در قالب دو گروه آزمودنی شامل افراد باسابقه مدیریت حرفه ای در سطوح میانی سازمان (29 نفر) و افراد فاقد سابقه مدیریتی (31) نفر، یک آزمون رفتاری تصمیم گیری مدیریتی در شرایط عدم قطعیت در چارچوب موازنه گستردگی/عمق را انجام دادند. مدل سازی داده های به دست آمده از آزمون رفتاری با استفاده از روش رگرسیون خطی نشان داد که مدل های توانی بهتر از مدل های خطی داده ها را در هر دو گروه توصیف می کند. علاوه بر این، بررسی الگوی تصمیم گیری مدیریتی در شرایط عدم قطعیت تفاوت معنی داری در بین مدیران و افراد فاقد سابقه مدیریتی نشان نداد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که از منظر موازنه گستردگی/عمق تفاوت معنی داری بین مدیران و نامدیران در موقعیت های تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت وجود ندارد و بنابراین موازنه گستردگی/عمق را می توان به عنوان یک میان بر شناختی در موقعیت های تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت نظر گرفت.
۲.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود رفتار دانش آموزان در مدارس ابتدایی کرمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مطالعات رفتاری دانش آموز دبستان مدیریت مدارس پرسشنامه SDQ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۶
بهبود سلامت روان و توجه به تأثیر رنگ در محیط های کلاس های درس، به عنوان فضایی که دانش آموزان ساعات زیادی را در آن سپری می کنند، یکی از مثبت ترین قدمها در جهت تطبیق جنبه هایی از محیط فیزیکی با رفتارهای استفاده کنندگان از فضا میباشد. ازاین رو ارزیابی تأثیر رنگ بر سلامت روان دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور که باید از سطح سلامت روان بسیار بالایی برخوردار باشند، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است. رویکرد حاکم بر این پژوهش «کاربردی» و پژوهش از نوع مداخله ای است. جهت سنجش نقاط قوت و ضعف کودک، پرسشنامه (SDQ) که دارای پنج خرده مقیاس نشانه های هیجانی، مشکلات سلوک، بیش فعالی-کمبود توجه، مشکلات ارتباطی با همسالان و رفتارهای جامعه پسند است، استفاده شده است. یافتهها نشان دادند ازآنجایی که سطح معنی داری برای پسران کمتر از سطح معنی داری 05/0 است، با 95% اطمینان می توان گفت میانگین نشانه های بیش فعالی دانش آموزان پسر قبل و بعد از رنگ آمیزی با هم متفاوت است؛ اما سطح معنی داری برای دختران بزرگ تر از سطح معنی داری 05/0 است، بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت میانگین نشانه های بیش فعالی دانش آموزان دختر قبل و بعد از رنگ آمیزی با هم متفاوت نیست. در نهایت می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که رنگ آمیزی کلاس ها بر نشانه های بیش فعالی پسران دانش آموز، اثرگذار بوده ولی بر نشانه های بیش فعالی دختران دانش آموز، اثرگذار نبوده است.
۳.

چه وقت یک کارمند به همکارانش کمک نمی کند؟ تأثیر تبادل رهبر- پیرو بر حسادت کارمند و رضایت شغلی مورد مطالعه: سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر (شهریور 1401)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تبادل رهبر- پیرو حسادت کارمند رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۱
هدف: در دنیای کار و کسبِ بسیار رقابتی امروزی رضایت شغلی و بهره وری اهمیت زیادی دارند. تأثیرات تبادلات رهبر و پیروانش نقش بسزایی در رضایت شغلی و بهره وری دارد. وجود حسادت در محیط کار ازجمله عواملی است که می تواند بر رضایت شغلی تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر نقش میانجیگری حسادت را میان رابطه ی بین تبادل رهبر- پیرو و رضایت شغلی موردبررسی قرار می دهد.روش: با استفاده از پرسشنامه های مرتبط نظرات 141 نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی (اکتشافی و تأییدی) و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.یافته ها: اگر حسادت به طور مناسب و مؤثر کنترل و مدیریت شود تعامل مثبتِ رهبر-پیرو رضایت شغلی را افزایش می دهد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان دهنده ی تأثیر مستقیم تبادل رهبر-پیرو بر رضایت شغلی هست. به این صورت که هر چه تبادل رهبر- پیرو بهتر باشد، رضایت شغلی نیز بیشتر است. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد حسادت کارمند تأثیری بر رضایت شغلی ندارد و ممکن است عوامل دیگری غیر از حسادت در رضایت شغلی دخیل باشند. نتایج پژوهش همچنین حاکی از تأثیر قوی تبادل رهبر- پیرو بر حسادت کارمند است.
۴.

ارائه مدلی کیفی جهت توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تقویت فرهنگ سازمانی سازمان فرهنگی ارتقای شایستگی های مدیران توانمندسازی کارکنان تحول مدیریت فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۸
این پژوهش با هدف طراحی مدل کیفی توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور انجام شد. نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه هویت فرهنگی که برابر 18 نفر بود. ابزار تحقیق شامل برگه های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات 95/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل تحول توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور در قالب 621 کد مفهوم و 41 مولفه و در ابعاد 6 گانه به صورت جانشین پروری (5 مقوله)، تقویت فرهنگ سازمانی (8 مقوله)، سازمان فرهنگی (6 مقوله)، ارتقای شایستگی های مدیران (4 مقوله) ، توانمندسازی کارکنان (6مقوله) و تحول مدیریت فرهنگی (12 مقوله) جای گرفتند جای گرفتند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با بهره گیری از یافته های مطالعه می توان به تدوین برنامه های جامع و متنوع توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور در راهبردهای «کلان»، «میانی» و «عملیاتی» دست یافت تا توسعه جانشین پروری در سازمان های فرهنگی کشور حاصل گردد.
۵.

بررسی عشق مجازی و آسیب های حاصل از آن در رفتار جوانان (مورد مطالعه: دانشگاه های استان اردبیل )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: عشق معنوی عشق مجازی اشتیاق رفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۸
عشق دانشجویان ممکن است تأثیرگذاری مثبت و منفی در رفتار آنها ایجاد و جو دانشگاه را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عشق دانشجویان دانشگاه با رفتار آنان می باشد. روش تحقیق توصیفی زمینه یابی است. بر اساس فرضیه های پژوهش به بررسی رابطه عشق مجازی و مولفه های آن با رفتار دانشجویان(دانشگاه های اردبیل) و همچنین به بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی (جنس، سن و تحصیلات) با عشق مجازی می پردازد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد MSQ ،JDS ، JSS استفاده شده است. نتیجه اینکه؛ 88% محیط زندگی ،60% زیبایی، 95% فیلم های مبتذل ، 81% ارتباط مجازی، 98% دوستان ناباب و 71% کمبود مالی در سطح زندگی را عامل گرفتار شدن جوانان به عشق مجازی می دانند. که 54% عشق های مجازی منجر به ازدواج نمی شود، 96% ازدواج ناشی از عشق را موجب بدبینی و عدم اعتماد، 85 % عامل بسیاری از طلاق ها، 84% چند همسری می دانند. 64% عشق را مانع پیشرفت تحصیلی می دانند. در مجموع عشق و مولفه های آن به ترتیب فیلم های مبتذل، دوستان ناباب، محیط زندگی، ارتباط مجازی، زیبایی و پوشش، کمبود مالی، همبستگی و ارتباط معناداری با رفتار دانشجویان داشت.
۶.

بررسی تأثیر بازآفرینی شغلی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی ادراک شده در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازآفرینی شغلی بازآفرینی وظیفه بازآفرینی رابطه بازآفرینی شناختی خودکارآمدی ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۷
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر بازآفرینی شغلی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی خودکارآمدی ادراک شده در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شعب تأمین اجتماعی شهرستان شیراز به تعداد ۵۶۸ نفر می باشد و با استفاده از فرمول کوکران ۲۹۹ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در این مطالعه از پرسشنامه استاندارد بازآفرینی شغلی پترو و همکاران (۲۰۱۲)، پرسشنامه استاندارد رفتار نوآورانه کانتر (۲۰۱۷) و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی ریگز (۲۰۱۶) برای گردآوری داده ها استفاده شده است که بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه تدوین شده اند. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه ها، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 به دست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. در راستای اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که بازآفرینی شغلی بر رفتار نوآورانه در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز تأثیر معناداری دارد. بازآفرینی وظیفه بر رفتار نوآورانه در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز تأثیر معناداری دارد. بازآفرینی رابطه بر رفتار نوآورانه در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز تأثیر معناداری دارد. بازآفرینی شناختی بر رفتار نوآورانه در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز تأثیر معناداری دارد. خودکارآمدی ادراک شده در رابطه بین بازآفرینی شغلی و رفتار نوآورانه در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان شیراز نقش میانجی دارد.
۷.

بررسی تاثیر جها نی شدن بر فرهنگ سیاسی ایرانیان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: جها نی شدن فرهنگ سیاسی ایرانیان جهانی شدن فرهنگی جهانی شدن سیاسی جهانی شدن اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۴
این تحقیق در راستای بررسی جها نی شدن و تاثیر آن بر فرهنگ سیاسی ایرانیان انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می باشند که تعداد آنها حدودا 35000 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان( تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 44 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت، جهانی شدن بر فرهنگ سیاسی ایرانیان اثر مثبت و معنی داری دارد.
۸.

بررسی جایگاه فرهنگ دینی و معنویت گرایی در توسعه رفتارهای کارآفرینانه و بهبود فضای کسب و کار در کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: معنویت گرایی فرهنگ دینی توسعه رفتارهای کارآفرینانه بهبود فضای کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۳
این تحقیق به منظور تبیین جایگاه فرهنگ دینی و معنویت گرایی در توسعه رفتارهای کارآفرینانه در کشور انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش مروری می باشد. در این راستا نخست مسئله تحقیق مطرح و در ادامه با توجه به موضوع تحقیق، مفهوم ومولفه های فرهنگ دینی و معنویت گرایی و سپس شاخص ها و محورهای اساسی توسعه رفتارهای کارآفرینانه و بهبود فضای کسب و کار توصیف گردیده است . در پایان نیز الگوی جایگاه فرهنگ دینی و معنویت گرایی در توسعه رفتارهای کارآفرینانه و بهبود فضای کسب و کار در کشور معرفی شده است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با بهره گیری از یافته های مطالعه می توان به تدوین برنامه های جامع و متنوع توسعه رفتارهای کارآفرینانه و بهبود فضای کسب و کار بر فرهنگ دینی و معنویت گرایی در راهبردهای «کلان»، «میانی» و «عملیاتی» دست یافت تا توسعه رفتارهای کارآفرینانه و بهبود فضای کسب و کار در کشور حاصل گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰