مطالب مرتبط با کلید واژه " آمیخته بازاریابی کارآفرینانه "


۱.

بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان

کلید واژه ها: یادگیری سازمانیبازاریابی کارآفرینانهآمیخته بازاریابی کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت منابع انسانی ارتباطات سازمانی
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۰
هدف از این پژوهش بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه (ویژگی های اهداف، ویژگی های کارکنان، فرایندهای کاری و اقدامات مدیریت) و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش، ۳۱۷ نفر از کارکنان شرکت گاز اصفهان بودند که داده ها از ۱۵۱ نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت جمع آوری شد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده های لازم جهت تایید یا رد فرضیه های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها، تعدادی پرسشنامه در اختیار صاحب نظران و اساتید دانشگاه قرار گرفت و پس از جمع آوری نظرات آن ها پرسشنامه ها اصلاح و روایی آن تایید شد. ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه ها برای پرسشنامه یادگیری سازمانی ۰.۸۴ و برای پرسشنامه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه ۰.۹ به دست آمد. در این پژوهش برای بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی از روش معادلات ساختاری استفاده شد و پس از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS فرضیه های پژوهش تایید شد. به بیان بهتر، میان ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.