مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

رهیافتی در مدیریت بازرگانی دوره 1 بهار 1399 شماره 1

مقالات

۱.

بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی

کلید واژه ها: فروش در اینستاگرام جهش تولید افزایش فروش فروش محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
اینستاگرام، از جمله اپلیکیشن هایی است که در کشور ما با استقبال گستردۀ کاربران روبرو شده است. در پنج سال اخیر، استفاده از این نرم افزار به منظور ایجاد و توسعۀ کسب وکار شدت گرفت؛ به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان نیز به آن رو آوردند. پژوهش حاضر یک تحقیقِ تحلیلی-توصیفی بود که در آن جمع آوری اطلاعات از طریقِ دانش تخصصی نویسندگان، مطالعۀ کتابخانه ای، جدیدترین مقالات مرتبط با موضوع در پایگاه های داده مهم و شناخته شدۀ علمی و پژوهشی و با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با روایی و پایایی پژوهش های کیفی صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد شرط موفقیت در فروش محصولات، توجه به روش های حرفه ای خلق محتوا و استمرار در اجرای آن به کمک متخصصین کسب وکار است.
۲.

نقش اقتصاد مقاومتی در ارتقاء بهره وری و کارآفرینی، تولید داخلی و اشتغال

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی بهره وری کارآفرینی تولید داخلی اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن تأثیرها می باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید گردد.طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است. بررسی اقتصاد مقاومتی از زوایای مختلف  با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و نقش آن در ارتقای بهره وری،کارآفرینی، تولید داخلی و اشتغال در مقاله حاضر موردبررسی قرار می گیرد.روش تحقیق مقاله کتابخانه ای می باشد.اقتصاد مقاومتی در ارتقای بهره وری ،کارآفرینی ، تولید داخلی و اشتغال در کشور بسیار تأثیرگذاراست
۳.

بررسی تاثیر تجربه برند بر نگرش برند، اعتبار برند و ارزش ویژه برند

کلید واژه ها: تجربه برند نگرش برند اعتبار برند ارزش ویژه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۷۲
مصرف کنندگان دنبال تجربه های منحصربه فرد و ماندنی هستند و انتخاب کالا توسط افراد بیشتر بر پایه تجربیاتی است که از آن کالاها دارند. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه تاثیرگذاری تجربه برند بر نگرش مصرف کننده و ادراک مربوط به اعتبار برند، نگرش برند و درگیری ذهنی مصرف کننده با پوشاک مد و ارزش ویژه برند در مدلی جامع برای پوشاک با برندهای مختلف در شهر تهران است. نمونه آماری پژوهش 400 نفر از استفاده کنندگان پوشاک برند در شهر تهران می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی فرضیات مدل، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که تجربه برند بر متغیرهای اعتبار برند و نگرش برند و ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم دارد. ازطرف دیگر، تجربه برند می تواند بر ارزش ویژه برند از طریق اعتبار برند تاثیر مثبت و معناداری بگذارد اما از طریق متغیر میانجی نگرش برند نمی تواند تاثیر معناداری بگذارد. همچنین، متغیر تعدیلگر درگیری ذهنی با پوشاک مد تاثیر مثبتی بر نقش تجربه برند بر نگرش برند مصرف کننده دارد و اعتبار برند به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارزش ویژه برند و نگرش برند دارد. به علاوه، رابطه بین نگرش برند و ارزش ویژه برند مستقیم و معنادار است. اعتبار برند می تواند از طریق نگرش برند بر ارزش ویژه برند اثر معناداری بگذارد ولی متغیر تعدیلگر درگیری با پوشاک مد نمی تواند تاثیر معناداری بر نقش اعتبار برند بر نگرش برند مصرف کننده داشته باشد. همچنین، نگرش برند قوی ترین پیش بینی کننده ارزش ویژه برند در مقایسه با تجربه برند و اعتبار برند است .
۴.

بررسی تأثیر رفتار حمایتی مدیران بر تصمیم گیری مشارکتی با نقش میانجی گری وجدان کاری در سازمان های ورزشی

کلید واژه ها: رفتارهای حمایتی مدیر تصمیم گیری مشارکتی وجدان کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر بین حمایت مدیران بر تصمیم گیری مشارکتی با توجه به نقش میانجی وجدان کاری در سازمان های ورزشی بود. مطالعه حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی و روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی کارمندان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران بود که به صورت کل شمار در نظر گرفته شد و پس از توزیع پرسشنامه،86 عدد پرسشنامه صحیح جمع آوری گردید. این اطلاعات از طریق سه پرسشنامه استاندارد صورت گرفت، پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها به ترتیب 97 و 94 و 93 صدم به دست آمد. برای بررسی فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار Amos  و Spss انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین رفتار حمایتی مدیران و تصمیم گیری مشارکتی تأثیر مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین رفتار حمایتی مدیر و وجدان کاری تأثیر مستقیم وجود دارد؛ درنهایت نتایج حاصل از تحقیق تأثیر مستقیم متغیر وجدان کاری بر متغیر تصمیم مشارکتی را به اثبات رساند
۵.

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بین المللی اقتصاد در گروه خودروسازی ایران خودرو

کلید واژه ها: بازاریابی استراتژی ورود به بازار کسب و کار بین الملل عملکرد کسب و کار تعهد بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
در این پژوهش به دنبال یافتن تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بین المللی اقتصاد در گروه خودرو سازی ایران خودرو می باشیم. قابلیت های بازاریابی منجر به تعهد بین المللی می شود، استراتژی ورود به بازار بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، قابلیت های بازاریابی به طور غیر مستقیم عملکرد بازاریابی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ابتدا، بر پایه ی نظرات در مورد چشم انداز قابلیت پویا، تئوری پویای استراتژی و تئوری معامله- سود، اثرات قابلیت های بازاریابی در عملکرد بین المللی مورد بحث قرار گرفته است. نظر سنجی با کمک پرسشنامه ی استاندارد در شرکت ایران خودرو صورت گرفت، از  SEM (مدل یابی معادلات ساختاری) برای تحلیل رابطه ی بین متغیرها در فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از انطباق بین نمونه در رابطه با تاثیر مثبت بر قابلیت های بازاریابی شرکت ایران خودرو در عملکرد بین المللی اقتصاد و تعهد بین المللی است. علاوه بر این، استراتژی ورود به بازار با سرمایه گذاری اندک و بالا بر عملکرد بین المللی این سازمان تاثیر ندارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که قابلیت های بازاریابی به عنوان هسته ی تصمیمات بین المللی شرکت می باشند، همچنین تاثیرات قابلیت های بازاریابی را هم بر تعهد بین المللی شرکت بازگو می کند
۶.

تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد سازمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: رضایت شغلی عملکرد عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۴۰۶
اندازه گیری عملکرد امروزه یکی از دغدغه های مداوم مدیران توانمند و علاقه مند به بهسازی سازمان است. درالگوهای سنتی مدیریت این مقوله به مثابه کنترل وظایف و کارکردهای مدیر تلقی شده است، ولی در نظریه های جدید به عنوان پاره سیستم اصلی مدیریت منابع انسانی کارکردی فراتر از اعطای پاداش دارد و بر تقویت رفتار، ایجاد ارتباط میان مدیران و کارکنان و بهسازی منابع انسانی در سازمان ها از طریق سنجش میزان حصول تغییرات مطلوب پس از یک یا چند دوره مقایسه در شرایط یکسان تأکید دارد.هر چه مدیریت عملکرد در نیل به اهداف سازمان موفق تر باشد، بهره وری نیز افزایش یافته و در نتیجه سهم بازار و سود بیشتری عاید سازمان خواهد شد. استمرار روند مذکور باعث ایجاد ثروت و تداوم و بقای سازمان در دنیای رقابتی و پرتلاطم امروزی خواهد شد.یکی از عوامل اثرگذاربرعلکرد سازمانی رضایت شغلی  است ؛بنابراین دراین مقاله سعی شده است تاثیررضایت شغلی برعملکرد سازمان مورد بررسی قراربگیرد.
۷.

بررسی تأثیر جو وب سایت برروی قصد خرید اینترنتی

نویسنده:

کلید واژه ها: جو وب سایت رفتارخرید اینترنتی قصد خرید اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
جو به عنوان طراحی آگاهانه ازفضای وب برای ایجاد جلوه های خاص برای خریدارتعریف می شود.این حالت به عنوان خلق و خو و احساسات مشتری است که درمحیط وب اتفاق می افتد و یک نوع ویژگی کنترلی است که درخلق و خوی مشتری نفوذکرده و به افزایش احتمال خرید منجرمی شود.بررسی جو وب سایت، رفتارخرید اینترنتی ، قصد خرید اینترنتی درمقاله حاضرمورد بررسی قرار می گیرد بنابراین با توجه به جایگاه خرید اینترنتی در  اقتصادکشور و   اهمیت درک عوامل تاثیرگذار   بر پذیرش و قصد استفاده از فناوری خریدآنلاین، در این مقاله سعی شده است اثرجو وب سایت  برروی قصد خرید مشتری در فروشگاه  اینترنتی   به عنوان هدف اصلی بررسی  شود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی است. جامعه آماری پژوهش افرادی هستند که یکبارویا بیشترازفروشگاه اینترنتی دیجی کالا خریدکرده اند. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استانداردمی باشد وحجم نمونه 100 نفربرآوردشدوروش نمونه گیری خوشه ای ساده می باشد . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش spss استفاده شده است.
۸.

بررسی شرط مشارکت در تصمیم گیری بر اساس اکثریت آرا (حد خبرگی)

کلید واژه ها: تصمیم گیری اکثریت آرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
تصمیم گیری یکی از مهمترین وظایف مدیران است که گاهی  براساس اکثریت آرا اخذ می شود. این روش در سطوح کلان نیز انجام می شود و برخی از انتخابها براساس آن انجام می شود. اما برای ورود به این تصمیم گیری شرطی که مبتنی بر اخذ تصمیم درست باشد محاسبه نشده است. هدف از این تحقیق محاسبه شرطی مشخص برای شرکت در تصمیم گیری براساس اکثریت آرا می باشد. که کسانی را مجاز به مشارکت می کند که حضورشان منجر به افزایش احتمال تصمیم درست شود. برای به دست آوردن این شرط جامعه ای n عضوی در نظر گرفته و به ازای مقادیر مختلفی از احتمال تصمیم درست اعضای جامعه ( p )، احتمال تصمیم درست مشارکتی را محاسبه کردیم. شبیه سازی و حل با مت لب نشان داد اگر احتمال اخذ تصمیم درست توسط هر فرد 50درصد باشد، در اخذ تصمیم با اکثریت آرا نیز 50درصد تصمیم درست گرفته می شود. اگر احتمال تصمیم درست در هر فرد کمتر از 50درصد باشد، با افزایش تصمیم گیرندگان، احتمال اخذ تصمیم درست به سمت صفر میل می کند. با کاهش P ، در جمعیت کمتر این اتفاق می افتد. اگر احتمال تصمیم درست هر فرد بیش از 50درصد باشد، با افزایش جمعیت احتمال تصمیم درست به سمت 100درصد میل می کند و با افزایش P در جمعیت کمتر این اتفاق می افتد. بنابراین قبل از اخذ تصمیم براساس اکثریت آرا، باید احتمال تصمیم درست مشارکت کنندگان بررسی شود. فقط در صورتی که احتمال اخذ تصمیم درست توسط هر فرد بیش از 50 درصد باشد، مشارکت آنها به افزایش احتمال تصمیم درست منجر می شود که این شرط می تواند به عنوان مرزخبرگی درنظرگرفته شود.
۹.

تحلیل تأثیررهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی از طریق مبادله رهبر- عضو و درگیری ذهنی-عاطفی کارکنان

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین مبادله رهبر - عضو درگیری ذهنی - عاطفی عملکرد شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
رهبری تحول آفرین باقابلیت برانگیختن کارکنان و توسعه یک فرهنگ سازمانی که رویه های اخلاقی در آن یک هنجار تلقی شده،سعی در پیش بینی تغییرات محیطی دارد تا با کنترل آنان به عملکرد بهینه دست پیدا کند.ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی از طریق مبادله رهبر-عضو و درگیری ذهنی-عاطفی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان رسمی شرکت گاز استان کرمان تشکیل می دهند که 120 نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.این پژوهش از نوع کاربردی و با ماهیت پیمایشی است. داده های موردنیاز برای پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. برای توصیف داده های پژوهش، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون معادلات ساختاری،از نرم افزار های SPSS 22 و SmartPLS3 استفاده شد.نتایج نشان داد که علی رغم اینکه  اثر درگیری ذهنی-عاطفی به عنوان میانجی در رابطه میان رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی تأیید می گردد اما اثر میانجی  مبادله رهبر-عضو در این رابطه تأیید نمی شود.
۱۰.

بررسی تأثیر پیوند دادن منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با رویکرد کارآفرینی و قابلیت های پویا

نویسنده:

کلید واژه ها: منابع نامشهود عملکرد صادراتی رویکرد کارآفرینی قابلیت های پویا و صنعت پوشاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۱
هدف این تحقیق بررسی تأثیر پیوند دادن منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با رویکرد کارآفرینی و قابلیت های پویا در صادرکنند گان صنعت پوشاک استان خراسان رضوی  است و جامعه آماری این  پژوهش، کلیة صادرکنندگان صنعت پوشاک در استان خراسان رضوی می باشد. در این تحقیق برای انتخاب نمونه، تعداد 130  پرسشنامه چاپ و در بین کلیة صادرکنندگان صنعت پوشاک در خراسان رضوی (سرخس، نیشابور، دوغارون و مشهد) به صورت تصادفی طبقه ای پخش گردید . ابزار سنجش داده های این پژوهش، ترجمه  مقاله بیس (پائولامونتیرو و همکاران 2019) می باشد که روایی آن به روش روایی محتوا و روایی سازه و پایایی آن با روش کرونباخ تایید شد. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد به طور کلی مقادیر شاخص های کلی برازش مدل اندازه گیری این پژوهش کاملا از وضعیت قابل قبولی برخوردار است و حاکی از رابطة معنی داری پیوند دادن منابع نامشهود و عملکرد صادراتی با رویکرد کارآفرینی و قابلیت های پویا در صادرکنند گان صنعت پوشاک استان خراسان رضوی   بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴