مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۷۱۷-۰۸۳۷
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۴۰۰
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر محمدامین ترابی
مدیر مسئول: دکتر حیدر احمدی
صاحب امتیاز: دانشگاه خلیج فارس
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
مدیر داخلی: دبیر تخصصی دکتر متینه مقدم
مدیر اجرایی: دکتر ابراهیم رجب پور
هیئت تحریریه: دکتر آرش شاهین، دکتر غلامحسین خورشیدی، دکتر سعید سعیدا اردکانی، دکتر منصور مومنی، دکتر حسن حیدری، دکتر محمود یحیی زاده فر، دکتر اسماعیل کاووسی، دکتر امین رضا کمالیان، دکتر سید یعقوب حسینی، دکتر محمدرضا کریمی علویجه، دکتر زهرا علیپور درویشی، دکتر اصغر آقایی، دکتر مجید اسماعیل پور، دکتر عبدالمجید مصلح، دکتر حسین صفری، دکتر بهمن حاجی پور، دکتر حسن فارسیجانی
آدرس: بوشهر، خیابان خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، معاونت پژوهشی
تلفن: ۰۸۱۳۲۶۴۱۵۰۱
وب سایت: http://www.bumara.ir/
پست الکترونیکی: torabi628@gmail.com
کد پستی: ۷۵۱۶۹۱۳۸۱۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴