مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

رهیافتی در مدیریت بازرگانی دوره 1 زمستان 1399 شماره 4

مقالات

۱.

طراحی الگوی هوشمندسازی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ایران بر پایه هوش تجاری (مورد مطالعه فروشگاه زنجیره ای پروما)

کلید واژه ها: طراحی الگوی هوشمندسازی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ایران هوش تجاری فروشگاه زنجیره ای پروما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
هنگامی که سازمان در یک محیط شدیدا رقابتی فعالیت می کند، ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم های هوش تجاری، در درک بهتر ارزش و اثر گذاری فعالیت های مدیریت و سرمایه گذاری ها، نقشی حیاتی دارد. هدف تحقیق طراحی الگوی هوشمندسازی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ایران بر پایه هوش تجاری، مورد مطالعه فروشگاه زنجیره ای پروما بوده است. در این راستا با بررسی مرور ادبیات و پیشینه تحقیق مدل تحقیق متشکل از مفاهیم هوش تجاری، فروشگاه ها، بازاریابی و فروش،  رفتار مصرف کنندگان و چابکی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تحقیقات بعمل آمده از فروشگاه های زنجیره ای و شرکت های ارائه کننده ابزارهای هوش تجاری، الگویی در فروشگاه زنجیره ای پروما پیاده سازی و مورد مطالعه قرار گرفت. دغدغه اصلی اکثر مدیران فروشگاه های زنجیره ای، افزایش حجم داده های کسب و کاری و چگونگی تحلیل آنهاست. با ارائه داشبوردهای خاص در حوزه های مختلف فروشگاهی در راستای تصمیم گیری منطقی منطبق با داده های حقیقی، به مدیران فروشگا ه های زنجیره ای،کمک شایانی خواهد کرد.
۲.

بررسی تاثیر بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه :شرکت های کوچک و متوسط فعال در عرصه صادرات بین المللی )

کلید واژه ها: گرایش به کارآفرینی نوآوری بازارگرایی عملکرد صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵
هدف اصلی از انجام این رساله بررسی تاثیر بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه :شرکت های کوچک و متوسط فعال در عرصه صادرات بین می باشد. در این تحقیق با استفاده از منابع مکتوب و نظر خبرگان و همچنین بررسی پیشینه پژوهش ها و مقاله های مجلات معتبر، مدل مفهومی پژوهش استخراج و متغیر مستقل (گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی) و متغیر وابسته (عملکرد صادرت) در مدل مفهومی تحقیق قرار گرفتند و سپس با راهنمایی استاد راهنما پرسشنامه های استاندارد آنها تهیه گردید، برای تعیین روایی از روایی صوری و سازه و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش تصادفی طبقه ای بوده لذا حجم نمونه تحقیق بین پنج تا پانزده برابر تعداد سوالات پرسشنامه تعیین گردید و بین 138 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان واحد بازرگانی و کارشناسان واحد تحقیق و توسعه ده شرکت کوچک و متوسط ایرانی فعال در عرصه صادرات  توزیع گردید. پس از تکمیل و جمع آوری، داده های مورد نیاز تحقیق گردآوری و با استفاده از فنون آمارتوصیفی و نرم افزار SPSS22و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزارهای آماری  AMOS با روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که تمامی فرضیه های تحقیق که در آنها تاثیر معناداری بین ابعاد متغیر مستقل و متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می داد مورد سنجش قرار گرفته و تمامی فرضیه ها پژوهش تایید گردید
۳.

سنجش تاثیر تبلیغات اینترنتی در معرفی کسب و کارهای اینترنتی (مطالعه موردی: وب سایت مهارت آموزی و آموزش آنلاین دیجی منیجر)

کلید واژه ها: مدیریت بازاریابی بازاریابی آنلاین (اینترنتی) - آمیخته بازاریابی ترفیع تبلیغات اینترنتی کسب و کار اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
در عصر حاضر، دغدغه (( سود و زیان )) کسب و کارها، به دغدغه (( بود و نبود )) تبدیل شده است.در سده گذشته از زمان پیدایش مدیریت علمی تا حدود دهه شصت، نگاه مدیریت، درون سازمانی بود. صاحب نظران مدیریت با نگاهی درون نگر، غرق نظریه پردازی ها و ارائه تکنیک های پیچیده و گوناگون برای بهبود مدیریت منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک سازمان بودند. در این میان آن چه به فراموشی سپرده شده بود، مشتری و نیازهایش بود. نگرش درون نگر، سایر عوامل محیطی نظیر رقبا، تحولات تکنولوژیک میان صنعتی و فراگیر، تحولات اجتماعی و اقتصادی جهانی و در کل آن چه در ادبیات مدیریت تحت عنوان فرصت ها و تهدیدات محیطی  مطرح می گردد را نیز نادیده گرفته بود. برای یک مدیر، هیچ ادراکی مهم تر از فهم کسب و کار نیست. این بصیرت تنها به درک عوامل موثر و روابط بین آن ها محدود نمی شود، بلکه کشف شهودی زوایای ناشناخته این فضا و خلق ایده هایی برای بهره برداری از آن ها، تجلی ارزش آفرینی از این بصیرت است. این امر در کسب و کارهای نوین از جمله کسب و کار اینترنتی بیشتر به چشم می خورد. تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفق بودن یا نبودن بسیاری از سازمان ها و شرکت ها در کیفیت فعالیت های تبلیغاتی شان نهفته است . بدیهی است استمرار و توسعة فروش کالا و خدمات زمانی میسر می شود که طرح تبلیغاتی مشتری را جذب کند. بر اساس تبلیغات مؤثر، اگر روان شناسی ن ی از و سلیقة مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانة پیام در تبلیغ کالا و خدمات لحاظ شود، از آن کالا و خدمات استقبال بیشتری خواهد شد . یکی از انواع تبلیغات نوین، تبلیغات اینترنتی می باشد که روز به روز با توسعه کسب و کارهای اینترنتی و سنتی بر اهمیت آن افزوده می شود. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود و بر اساس واقعیت است. در این تحقیق برای دست یابی به اطلاعات بخش نظری از روش های مختلف کتابخانه ای مانند مراجعه به منابع علمی، کتاب ها، مجلات معتبر، مقالات و پایان نامه های مربوط به موضوع و جستجوی رایانه ای در سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی مختلف استفاده شده است. برای اطلاعات مربوط به دیجی منیجر از اطلاعات موجود و قابل دسترس و دریافت آن و سایت مربوط به دیجی منیجر استفاده شده است. مطالعات انجام شده در این تحقیق در راستای شناسایی مولفه های اصلی تبلیغات اینترنتی در معرفی و شناساندن دیجی منیجر صورت پذیرفت. این بررسی ها با آزمایش سوال های تحقیق از طریق پرسشنامه همراه گشت و در نهایت مشخص شد که تاثیر تبلیغات اینترنتی در دیجی منیجر به نحو مطلوب و اثربخش و به طور کامل به کار گرفته می شود.
۴.

تأثیر محرک های مشتری و هزینه بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد محیطی شرکت های فعال در صنعت فولاد استان گیلان

کلید واژه ها: محرک های مشتری محرک های هزینه عملکرد مدیریت سبز عملکرد محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
امروزه، عملکرد محیطی با تأکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهم ترین مسائل مهم و اساسی در بنگاه های کسب و کار  تبدیل شده است. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر محرک های مشتری و هزینه بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد محیطی شرکت های فعال در صنعت فولاد استان گیلان است. جامعه آماری تحقیق شرکت های مستقر در شهر صنعتی رشت بوده و روش تحقیق حاضر توصیفی  و از نظر هدف، کاربردی است. شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت تصادفی است که 141 نفر با توجه به فرمول کوکران در حالت جامعه محدود  به عنوان نمونه، از جامعه آماری تحقیق حاضرانتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه استاندارد می باشد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی، روایی همگرا، روایی واگرا و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ وپایایی ترکیبی استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش  مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که کلیه فرضیه های تحقیق در سطح 95 درصد تائید و  محرک مشتری و محرک هزینه با توجه به میانجی گری اقدامات مدیریت تأمین سبز 4/50درصد از متغیر عملکرد محیطی را تبیین می کند.
۵.

مطالعه تاثیر بانکداری الکترونیکی بر نیت رفتاری مصرف کنندگان در صنعت بانکداری

کلید واژه ها: بانکداری الکترونیکی توقع عملکرد سهولت درک شده ریسک درک شده سودمندی درک شده نیت رفتاری مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر بانکداری الکترونیکی بر نیت رفتاری مصرف کنندگان در صنعت بانکداری است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر اساس روش گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل مشتریان بانک پاسارگاد شعب شهر قم است که از خدمات الکترونیکی بانکی استفاده می کنند، برای انتخاب نمونه از از روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع هدفمند استفاده شد که 110 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. در ادامه به بررسی ابزارهای تحلیل داده ها شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از مدل معادلات ساختاری(با استفاده از نرم افزار PLS ) استفاده شد . نتایج تحلیل داده ها نشان داد که توقع عملکرد، سهولت درک شده، ریسک درک شده و سودمندی درک شده در استفاده از بانکداری الکترونیکی بر نیت رفتاری مصرف کنندگان در بانک پاسارگاد تاثیر دارد .
۶.

ارائه مدل عملیاتی مؤثر برجذب سرمایه گذاری

کلید واژه ها: عامل مکان یابی عامل اقتصادی عامل حمایتی عامل سیاستگذاری عامل قوانین و مقررات . عامل مدیریت جذب سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۷
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری خارجی ارس  در سال 1399 انجام شده است جامعه آماری این تحقیق، کارشناسان منطقه تجاری ، اساتید و صاحب نظران آشنا با مقوله مناطق آزاد و همچنین سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد که 120 نفر از آنها فرضیه های پژوهش با استفاده از  نرم افزار spss24  مورد بررسی قرار گرفته شده است . نتایج حاصل از انجام این پژوهش بیانگر این امر است که  عامل امکانات بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد.عامل مکان یابی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد.عامل اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد. عامل حمایتی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار نمی باشد. عامل سیاستگذاری بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد. عامل قوانین و مقررات بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد. عامل مدیریت بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد.
۷.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری مشاغل ایجاد شده توسط کارآفرینان در صندوق کار آفرینی امید استان گیلان با تأکید بر نقش بیمه

کلید واژه ها: کسب و کارخرد تحلیل سلسله مراتبی فازی کارآفرینی صندوق کارآفرینی امید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۴۲۳
بی تردید یکی از بزرگترین دغدغه های مسئولین و تصمیم گیران کلان هر کشوری وضعیت اقتصادی آن کشور است. کسب و کارهای خرد یکی از عوامل مهم اشتغال زایی و راهی به سوی ایجاد کار آفرینی به شمار می روند. در کشورهای در حال توسعه، شرکتهای خرد در جهت اشتغال زایی و توزیع درآمد نقش قابل توجهی ایفا می کنند.همچنین آنها نقش بسیار مهمی در ایجاد فرصت شغلی برای افراد جامعه داشته و سهم بالایی از اشتغال را در دست دارند .هدف این تحقیق شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر  پایداری مشاغل ایجاد شده توسط صندوق کار آفرینی امید استان گیلان و بررسی نقش بیمه در پایداری کسب و کارهای ایجاد شده توسط صندوق کار آفرینی امید استان گیلان می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 35 نفر از خبرگان و کارآفرینان برتر صندوق کارآفرینی امید استان گیلان می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف اکتشافی و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش برای شناسائی مهمترین معیارهای مطالعه از ادبیات پژوهش استفاده شده است. برای تعیین اولویت معیارهای تحقیق حاضر از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از کدنویسی بیسیک در محیط اکسل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل داخلی در مقایسه با عوامل خارجی از الویت بیشتری در پایداری مشاغل برخوردارند. همچنین مولفه تجربه شغلی، آورده اولیه، سن کارآفرین، مهارت نیروی انسانی،وضعیت ثبتی کسب و کار، بازار، بیمه، تسهیلات بانکی کم بهره، مهارت مدیریتی و تحصیلات مرتبط جزء ده اولویت پایداری مشاغل می باشند
۸.

تأثیر گرایش کارافرینانه، سرمایه های ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتهای کارآفرین با میانجی متغیر نوآوری کارکنان

کلید واژه ها: گرایش کارآفرینانه سرمایه ساختاری سرمایه انسانی عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۳
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر گرایش کارافرینانه، سرمایه های ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتهای کارآفرین با میانجی متغیر نوآوری کارکنان شرکتهای کوچک و متوسط تولید کفش در تهران طی نیمسال دوم سال 1399» می باشد. مؤلفه های گرایش کارآفرینانه (پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری)، سرمایه ساختاری و انسانی به عنوان متغیرهای مستقل و عملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد. نوآوری کرکنان نیز به عنوان متغیر  تعدیل گر در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ستادی شرکتهای کوچک و متوسط تولید کفش در تهران می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 248 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی می باشد و روش گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد. نتایج تحقیق نشان داد مؤلفه های گرایش کارآفرینانه (پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری)، سرمایه های ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتها تأثیر مستقیم و معناداری دارند و نوآوری کارکنان موجب تقویت تأثیر مستقیم مؤلفه های گرایش کارآفرینانه (پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری)، سرمایه های ساختاری و انسانی بر عملکرد شرکتها می گردد.
۹.

تاثیر بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند با نقش واسطه ای رضایت مشتری (مورد مطالعه: مشتریان برند اپل)

کلید واژه ها: ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ وفاداری به برند رضایت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند با نقش واسطه ای رضایت مشتری (مورد مطالعه: برند اپل) است که از مدل گوپتا و همکاران(2016) و ورا و توریجیو(2017) استفاده شده است. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 385  نفر  به  صورت در دسترس از بین کانال تلگرامی و صفحات در اینستاگرام انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسش نامه استاندارد با 29 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و لیزرل استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق رضایت مشتری در بین مشتریان برند اپل دارد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴