مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

مدیریت تبلیغات و فروش (رهیافتی در مدیریت بازرگانی سابق)

رهیافتی در مدیریت بازرگانی دوره 2 بهار 1400 شماره 1 (پیاپی 5)

مقالات

۱.

نقش شدت تخلفات برند بر تمایل مشتری به تنبیه برند با نقش میانجی بخشش برند و روابط برند - مشتری (مورد مطالعه: مشتریان برندهای لبنی در شهر اهواز)

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شدت تخلفات برند بر تمایل مشتری به تنبیه برند با نقش میانجی بخشش برند و روابط برند - مشتری می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی - علّی و از نوع تحقیقات کمّی می باشد. جامعه آماری تحقیق مشتریان برندهای لبنی در شهر اهواز بوده که با توجه به نامشخص و نامحدود بودن آنها، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید که به روش غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ 84/0 مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS و SMART PLS و آزمون های نرمال بودن و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که شدت تخلفات برند بر بخشش برند و روابط برند - مشتری تأثیر منفی و بر تمایل مشتری به تنبیه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. دو متغیر بخشش برند و روابط برند - مشتری بر تمایل مشتری به تنبیه برند تأثیر منفی و معناداری داشتند. در این پژوهش همچنین نقش میانجی بخشش برند و روابط برند  مشتری در تأثیر شدت تخلفات برند بر تمایل به تنبیه برند مورد تأیید قرار گرفت.
۲.

بررسی تاثیر نوهراسی غذایی و ازدحام جمعیت بر رفتار خریدآنی خوراکی های خیابانی

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
موضوع رابطه بین احساساتِ مصرف­کنندگان و خریدهای آنی آن­ها یکجنبه‌یمهمازشیوهزندگی در عصر ِحاضر است. از این رو درک و آگاهی مطلوب از شرایط این موضوع بر بهبود تمایل به خرید مشتری به ویژه در بازار رقابتی و پیچیدة امروزی موثر می­باشد. علاوه براین علی ‌رغم انجام پژوهش‌های داخلی متعدد در زمینه خرید آنی به تاثیر پذیری اثرات متغیرهای نوهراسی غذایی و ازدحام انسانی کمتر پرداخته شده‌است. براین اساس، این پژوهش با هدف بررسی احساسات بر رفتار مصرف‌کننده درخرید آنی خوراکی­های خیابانی با در نظر گرفتن اثرات تعدیل کنندگی نوهراسی غذایی و ازدحام انسانی صورت گرفته است.پژوهش حاضر بهلحاظهدفکاربردی،براساسماهیتوروش،توصیفی-پیمایشی وازنوعهمبستگیاست. با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 384 پرسش نامه با پایایی قابل قبول جمع­آوری شد. تحلیل داده­ها با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی انجام شده است. نتایج نشان داد که ازدحام انسانی و نوهراسی غذایی به عنوان تعدیل‌کننده، خرید آنی را تعدیل نمی‌نمایند. پس از ارائه نتایج، به فروشندگان کسب و کارهای خیابانی پیشنهاد می‌شود که از طریق بازاریابی حسی، باعث تحریک احساسات افراد شوند تا بتوانند مصرف‌کننده را به خرید آنی تشویق نمایند
۳.

بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن مشارکت مصرف کننده

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۴۴
هدف این تحقیق بررسی و مطالعه تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن مشارکت مصرف کننده با استناد به مدل مفهومی تعدیل شده ی شانکارا و همکاران (2020) است. روش این تحقیق از نوع کیفی، کتابخانه ای، کاربردی و اکتشافی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش موردکاوی استفاده شده است. در پایان، نتیجه می گیریم که تبلیغات شفاهی الکترونیکی با در نظر گرفتن عوامل محرک کیفیت بیان، ارزش و پایداری تبلیغات بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن نقش متغیر میانجی مشارکت مصرف کننده اثر مثبت و مستقیمی دارد. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی ارایه شد که بر بهبود فرآیند و الگوگیری سایر بانک ها از رویال بانک کانادا می تواند تأثیر گذارد.
۴.

تاثیر تجربه منفی مشتری بر انتقام برند و اجتناب از برند با نقش میانجی نفرت از برند

تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۸
هدف این بررسی تاثیر تجربه ناخوشایند بر دوری از برند و انتقام با برند با  واسطه گری نفرت بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان رستوران های زنجیره ای  درتهران هستند. در این پژوهش 384 نفر از مشتریان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه ی آماری از یک جامعه ی نامتناهی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که جهت تأیید روایی آن، از روایی صوری و روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد و برای پایایی آن آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد: نفرت و تجربه ناخوشایند بر دوری از برند و انتقام با برند تأثیر معناداری دارد.. نفرت در رابطه ی بین تجربه ناخوشایند بر دوری از برند و انتقام با برند نقش میانجی داشت.
۵.

تحلیل تأثیر بازاریابی ویدئوئی و استراتژی های مختلف آن بر رفتار مصرف کننده (مورد مطالعه: شرکت لبنی رامک)

تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۹۰
هدف از توجه به تبلیغات زمینه را برای گرایش و رفتار مصرف کنندگان و چگونگی انتخاب آن ها فرآهم می سازد. از این رو درک و آگاهی مناسب از تبلیغات، به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی تاثیری شگرف بر نگرش و رفتار مصرف کنندگان و چگونگی انتخاب آن ها دارد و بدین ترتیب نقش مهم و جایگاه برجسته ای در ارتقای فروش موفق محصولات یک شرکت کسب نموده است. براین اساس، این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر بازاریابی ویدئوئی و استراتژی های مختلف آن بر رفتار مصرف کنندگان صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 384 پرسش نامه با پایایی 88/0جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار AMOS انجام شده است. نتایج نشان داد که تجربه از استراتژی های بازاریابی ویدئوئی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات لبنی رامک تأثیر معناداری ندارد. همچنین، هویت برند، تبلیغات، سودمندی اطلاعات و کیفیت خدمات از استراتژی های بازاریابی ویدئوئی بر رفتار مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت مورد مطالعه تأثیر معناداری دارد. پس از ارائه نتایج، پیشنهادات و راهبردهایی در زمینه یافته های مرتبط با پژوهش ارائه می شوند.
۶.

بررسی عوامل موثر بر طراحی سیستم های هوشمند تصمیمات مدیریتی در بازاریابی بین الملل و توسعه صادرات استان آذربایجان غربی

تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد چرا که  علاوه بر توصیف وضع موجود به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی بر پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین تاثیرگذاری هریک از متغیرها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی می باشد و از این جهت که نتایج حاصل از آن را می توان در شرکت های صادراتی استان آذربایجان غربی بکاربرد از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق همه مدیران شرکت های صادراتی استان آذربایجان غربی می باشد. که تعداد کل شرکت ها 108 شرکت می باشد. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که مطابق آن 85 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. در این تحقیق ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار SPSS  استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که عوامل زیادی بر طراحی سیستم های هوشمند تصمیمات مدیریتی در بازاریابی بین الملل و توسعه صادرات استان آذربایجان غربی تاثیر مثبت دارد.
۷.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۳
هدف این مطالعه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران ارشد و عملیاتی و معاونین شهرداری ساری و کارشناسان اجرایی شهرداری ساری هستند. ابتدا با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری شناسایی شد، سپس با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اوزان و معیارهای مرتبط با این عوامل از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از جامعه آماری مورد مطالعه، تعیین شد و مدل تحلیل سلسله مراتبی به کار گرفته شد. در مرحله بعد، وزن نهایی معیارها با استفاده از میانگین موزون و تلفیق وزن نسبی معیارها و وزن نسبی عوامل اصلی سرگروه آن ها به دست آمد. در گام بعدی بر اساس وزن های به دست آمده، رتبه بندی نهایی عوامل و معیارهای مربوط به عوامل موثر بر فساد اداری در شهرداری ساری ارائه می شود. پس از جمع آوری پرسشنامه های توزیع شده و تجزیه و تحلیل این داده ها معیارهای شناسایی شده بدین شرح شد: ارزش های اخلاقی، احساس بی عدالتی، جامعه پذیری ضد فساد، نیاز مادی، پایبندی شرعی، فرصت فساد.